നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Parandode

Parandode is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is about 5 km from Aryanad and 15 km from Nedumangad.
St Mary’s Church is a major landmark.
Parandode is about 35 km north-west of Thiruvananthapuram. Regular buses are available from Nedumangadu, Aryanad and Thiruvananthapuram. The nearest railway station is Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Parandode area (Satellite view)