ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Sarkara

Sarkara is a scenic village, located 33 km north of Thiruvananthapuram and 6 km west of Attingal, in Chirayinkeezhu in Kerala. Sarkara Devi Temple and Varkala Beach are the tourist attractions in the vicinity. The 10-day Sarkara Bharani festival at Sarkara Devi Temple in March–April is celebrated with colorful fervor by the devotees. Regular buses are available to this place from Varkala, Kadakkavoor, Attingal and Thiruvananthapuram. Trivandrum International Airport and Chirayinkil Railway Station are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station

Sarkara Devi TempleSarkara Devi Temple is one of the foremost Devi temples in South India. It is located at Sarkara, south of Chirayinkeezhu in Thiruvananthapuram District.
Sarkara Devi, one of the forms of Goddess Bhadrakali, is the main deity worshipped. Lord Ganesh and Nagaraja are the sub-deities. The temple rose to prominence with the introduction of the famous Kaliyoottu festival. Sarkara Bharani, the birthday of the Bhagavathy, is the other major festival celebrated. These two festivals reveal a glimpse of the rich cultural past of Travancore.
The temple is about 33 km north of Thiruvananthapuram and near the Chirayinkil Railway Station.

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station

Sarkara Kaliyoot

Sarkara Kaliyoot is one of the major festivals celebrated in Sarkara Devi Temple, Chirayinkeezhu in Thiruvananthapuram District. This annual festival (February–March) is celebrated to commemorate the fight between Darika and Bhadrakali. It starts on an auspicious Thursday in Kumbham and ends on the ninth day.
This festival is a dramatic presentation of the genesis of Bhadrakali and Darika - representatives of good and evil respectively. The main objective of the festival is to offer the elementary harvest to the Amma (the divine Mother), the defender of the land. The nearest airport is Trivandrum International Airport. 
Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station

Sarkara Bharani

Sarkara Bharani, the birthday of the Sarkara Devi, is one of the major festivals celebrated in Sarkara Devi Temple in Thiruvananthapuram. It is the second great annual festival in the temple and commences in March-April and ends on Bharani, the tenth day. The festival starts with Kodiyettu (flag hoisting), nine days before the asterism of Bharani which is considered as the birth star of Sarkaradevi. It ends on the tenth day with Arat (holy immersion) of the deity in the temple tank. Lots of interesting ceremonies are connected with this festival. During the festival, thousands of devotees visit this temple to get the divine grace and blessings.
Chirayinkil Railway Station and Trivandrum International Airport are the nearest railhead and airport.


Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station