ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Ettamkallu

Ettamkallu, also known as Eighth Stone Junction, is situated between Nedumangad and Thiruvananthapuram. It is near Karakulam.
Keltron has an office at this place. In the vicinity also lies a temple dedicated to Goddess Kali, Ayanikkadu Mudippura Temple. Nearby attractions include the dam and temple at Aruvikkara (4 km) and Vellanad Devi Temple (10 km).
The junction has three roads leading different directions. East road is for Nedumangad and south road for Irumba-Aruvikkara and west for Thiruvananthapuram. There are regular bus services from bus stations at Nedumangad (5 km), Peroorkada (5 km) and Thiruvananthapuram (14 km).

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Ettamkally (Satellite view)

Ayanikkadu Mudippura Temple

Ayanikkadu Mudippura Temple is located at Ettamkallu on Thiruvananthapuram-Nedumangad road. The temple has been rebuilt recently and it enshrines Goddess Kali as the prime deity.
A festival is observed here amidst great pomp and fanfare during March.