നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Elippode

Elippode is a small settlement, near PTP Nagar, in Thiruvananthapuram. The place is thickly populated and is one of the residential areas in the city. The place is around 8 km from East Fort and 1 km from Valiyavila.
Kodunganoor, Vattiyoorkavu, Maruthankuzhy and Thirumala are the nearby places.
Regular bus services connect Elippode with East Fort and Thirumala. Trivandrum International Airport is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Elippode (satellite view)