ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Velamanoor

Velamanoor is a picturesque village in Thiruvananthapuram District. It is about 5 km east of Paripally and 3 west of Pakalkuri, on the Paripally – Pakalkuri road. Velamanoor Bhagavathy Temple is a famous pilgrim centre in the district. Agriculture is the main occupation of the villagers. Nearby settlements include Oyoor, Kalluvathukkal and Pallikkal. Varkala and Paravur are nearby tourist attractions. Kodimoottil Sree Bhadrakali Temple is about 4 km from here.
Trivandrum International Airport and Kollam Junction Railway Station serve this village

Online Train time of Kollam Junction Railway Station Click here