നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Killipalam

Killipalam is one of the busiest areas in Thiruvananthapuram, on the banks of the Killi River. The place lies on the East Fort-Neyyattinkara route, around 1 km from Thampanoor.
Kanthalloor Sri Mahadevar Temple and Killipalam Mahadevar Temple are two important seats of worship here. Chalai Bazaar, PRS Hospital and Chalai Boys High School are other landmarks in and around Killippalam.
Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Bus Station help in the accessibility. Trivandrum International Airport is around 7 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Killipalam Junction

Killipalam Mahadevar Temple

Killipalam Mahadevar Temple, one among the famous temples dedicated to Lord Shiva, is located opposite to the Boys High School at Killipalam in Thiruvananthapuram. Lord Muruga, Lord Ayyappa, Lord Ganesh and snake gods are also worshpped here.
The annual festival of this temple falls in the month of November. Ganapathy Homa, Mrityunjaya Homa and archana are the main offerings.
The temple is about 1 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Bus Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Kanthalloor Sri Mahadevar Temple

Kanthalloor Sri Mahadevar Temple is a major temple dedicated to the Hindu trinity. The temple is spread over one and a half acres of land and dotted with three large shrines and eight sub-shrines. The idols of Brahma and Vishnu were installed in the vicinity, giving the temple the distinction of being one of the few temples of the Hindu trinity in Kerala. Lord Ayyappa and Lord Muruga are the other main deities worshipped here. Thousands of devotees visit here during the annual Kanthalloor festival.
The temple is located at Killippalam in Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Bus station are about 1 km from the temple. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

PRS Hospital

PRS Hospital is an ISO 9001-2000 certified hospital, situated on the National Highway 47, at Killipalam in Thiruvananthapuram.
Established in 1986, this 200 bedded multi-disciplinary hospital provides specialized treatment in the departments of cardiology, gastroenterology, general surgery, general medicine, neurology, oncology, psychology and radiology.
The hospital also operates a nursing school, which conducts courses in general nursing and midwifery.
PRS Hospital is about 1 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of PRS Hospital (Satellite view)