നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Murinjapalam

Murinjapalam is a residential area in Thiruvananthapuram and it lies near Kumarapuram. It is situated between Pattom and Medical College Junction. Gowrishapattom, Thekkummoodu, Kannammoola and Pottakkuzhy are the nearby places.
Murinjapalam is around 2 km from Medical College Junction and 1 km from Pattom. Cosmopolitan Hospital, G G Hospital, Vidhyuthi Bhavan and Arya Central School are located nearby.
Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railhead respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Location of Murinjapalam Junction (Satellite view)


Cosmopolitan HospitalThe Cosmopolitan Hospital, started in 1982, is a 360-bedded multi-specialty hospital located in Trivandrum, the capital city of Kerala, India.The internationally acclaimed Cardio-Thoracic Surgeon, the late Dr. M R S Menon, with a team of doctors and friends envisioned the creation of a hospital in the Private sector, to deliver the best available patient care. Cosmopolitan Hospital came into existence in 1982, as a realization of this vision. Today, a team of more than 100 doctors supported by qualified and experienced medical and paramedical staff is engaged in delivering high quality medical care to over 300,000 patients every year.
Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railhead respectively.

Location of Cosmopolitan Hospital (Satellite view)
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station