ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

PonmudiA serene hill station in the Western Ghats, Ponmudi (literally meaning golden hair) is located 60 km from Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. It is placed at an altitude of 1,100 ft above the sea level. Kannikar (a tribe) are the main inhabitants.

Blessed with lush green surroundings, hill trails, beautiful streams and a variety of rare butterflies and orchids, Ponmudi is ideal for trekking and hiking. The hairpin bends, tea-estates and mist covered valleys make it more attractive. An array of restaurants, hotels and cottages are there to cater to dining and accommodation needs. Besides, a small deer park is nearby.

The prime sites enroute to Ponmudi are Kallar River and Meenmutty Falls. Thenmala (70 km), Agastyakoodam (60 km) and Neyyar Dam (80 km) are around. Ponmudi is ideal all year round except during monsoons. The nearest rail terminus and airport are at Thiruvananthapuram.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Ponmudi (Satellite view)