ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Vettamukku

Vettamukku is a small settlement in Thiruvananthapuram District, Kerala. It is around 7 km from Thampanoor and 8 km from East Fort.
Vettamukku Madhava Swamy Ashram and Trichakrapuram Sreekrishnaswamy Temple (also known as Parakkovil), an ancient shrine dedicated to Lord Krishna, are situated here.
Regular bus services connect Vettamukku with East Fort and Pappanamcode. Thiruvananthapuram Central Railway Station is about 8 km from here. Trivandrum International Airport is 14 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Vettamukku

Trichakrapuram Sreekrishnaswamy Temple

Trichakrapuram Sreekrishnaswamy Temple or Parakkovil is an ancient shrine situated at Vettamukku, near Thirumala in Thiruvananthapuram. The temple situated on the top of a hillock enshrines Lord Krishna. Separate shrines for Lord Ganesh and Lord Sastha are seen in the temple complex.
Tradition recounts that this area was the exile place of the Pandavas. Locals believe that this divine shrine was constructed by the Pandavas and one can even see the foot prints of Bhim on the hillock.
Devotees must take a flight of 60 stairs to reach this holy temple. Visitors can enjoy the magnificent glimpses of sunset and expanses of green from the top of the hill.
Manippara, a massive boulder which gives out a chiming note when struck, is a major attraction here. Madhava Swamy Ashram is situated nearby. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Madhava Swamy Ashram

Madhava Swamy Ashram is a spiritual center located at Vettamukku, near Trichakrapuram Sreekrishnaswamy Temple in Thiruvananthapuram. The ashram is in a calm and serene setting away from the rush of city life.
This sacred center is guided by Brahmasree Gurupriya Mataji, the famous disciple of Madhava Swamy. The ashram is home to the Samadhi of Brahmasree Madhava Swamy. Regular pujas are conducted upon the shivling installed here.
Yoga and meditation classes are conducted, and bhajan and kirtan programs are arranged under the holy guidance of Gurupriya Mataji.
Trivandrum International Airport(14 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (7 km) are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station