ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Vazhayila

Vazhayila is a fast developing settlement in the northern city limits of Thiruvananthapuram. It is located about 10 km away from Thiruvananthapuram Central Bus Station, on the way to Nedumangad.
Shopping and medical facilities are available at Peroorkada, just a km away.
Trivandrum International Airport is about 10 km to the south-west.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Vazhayila