ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Paippinmoodu

Paippinmoodu is a residential area in Thiruvananthapuram. It is on the way from Sasthamangalam to Peroorkada and is 2 km from Vellayambalam and about 7 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station.
Sasthamangalam Mahadevar Temple, dedicated to Lord Shiva, is located here. Kadappathala Devi Temple, Trivandrum Golf Club, Peroor Sreekrishnaswamy Temple, Trivandrum Tennis Club and Kowdiar Palace are situated nearby.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is about 7 km away. Trivandrum International Airport is about 14 km away

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location details of Paippinmoodu Junction (Satellite view)