ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Aryanad / Aryanadu


Aryanad is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is situated around 30 km from Thiruvananthapuram and can be accessed by local buses from Nedumangad and Thiruvananthapuram. Punalal (5 km), Vellanad and Nedumangad are the nearest villages. Vellanad Devi Temple, Ponmudi, Neyyar Dam (14 km) and Aruvikkara Dam (9 km) are the nearest tourist attractions. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead. The village has its own bus station, Aryanad Bus Station. Trivandrum International Airport serves this area.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aryanad (Satellite view)

Aryanad Bus Station

Aryanad Bus Station is situated in Aryanad town center, in Thiruvananthapuram District. The station operates only short distance services with fast passenger and ordinary buses. Regular services are available from Aryanadu to Vellanad, Kattakada, Nedumangad and East Fort.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station and the nearest airport is at Thiruvananthapuram.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aryanad Bus Station (Satellite view)