ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Chenkottukonam

Chenkottukonam is a small settlement in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies between Sreekaryam and Pothencode. The place is famous for the Chenkottukonam Sree Ramadasa Asram.
Chenkottukonam is around 10 km from Sreekaryam Junction and 21 km from Thiruvananthapuram. It can be reached by local buses from Thiruvananthapuram city Bus Station. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railhead respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Chenkottukonam (Satellite view)

Sree Ramadasa Asram

Sree Ramadasa Asram is situated at Chenkottukonam, about 10 km from Sreekaryam junction on NH 47 Kollam-Thiruvananthapuram in Thiruvananthapuram District of Kerala. The ashram, an oasis of peace and tranquility, is spread over 14 cents of sprawling land.
Sree Ramadasa Asram, the land of penance and realization, is headed by Swami Sathyanand Saraswatii, the famous disciple of Brahmasree Neelakanta Gurupadar who propagated the famous message ‘Vasudhaiva Kudumbakam’. The ashram is home to the shrines of Sree Ram-Sita- Anjaneya, installed by the Gurupadar, the Samadhi of Gurupadar and the Sakti Ganapathi shrine.
The ashram also conducts an uninterrupted reading of the Ramayana. Sree Ramadasa Asram also carries out many social religious activities guided by Swami Sathyananda Saraswati.

Location of Sree Ramadasa Asram (Satellite view)