ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Chempazhanthy

Chempazhanthy is a village located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Chekkalamukku and Aniyoor on Sreekariyam - Chenkottukonam - Pothencode road. Main landmarks are Sree Narayana Gurukulam (Official website of Sree Narayana Gurukulam), Sree Narayana College, Vilayil Devi Temple, Elagekal Devi Temple, Sree Narayana Gurukulam Higher Secondary School, Juma Masjid, Post Office, Service Co-operative Bank etc. Chempazhanthy is around 2.3 km from Sreekariyam, 2 km from Chenkottukonam and 6 km from Pothencode. Chempazhanthy became notable after the birth of Sree Narayana Guru. There was a small hut called ‘Vayalvaaram” where Sree Narayana Guru was born in this house in the year 1032 ( August 1856) in the month of Chinjam (Malayalam Month) under the star “Chathayam”. {The thatched hut, which has three small dark rooms, in which the middle has a entrance to the front.} His father was Maadan (Maadan Aasan). His mother was Kuttiamma. They had four children, one boy (Guru) and three girls.. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station

Location of Chempazhanthy (Satellite view)

Sree Narayana College, Chempazhanthy


Sree Narayana College at Chempazhanthy was established by Sree Narayana Trusts, Kollam, in the name of the great social reformer Shri Narayana Guru in 1964. The college has a highly qualified faculty of eighty nine teachers and forty non-teaching staff. It has over 2,300 students. The college offers degree courses in English Politics, Sociology, History, Psychology, Economics, Mathematics, Chemistry, Botany and post graduate courses in Chemistry and History. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station