ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Ulloor Sree Bala Subramanya Swamy Temple                                                                                   
Major Sree Bala Subramanya Swamy Temple is situated at Ulloor, 7 km from Thiruvananthapuram. This is one of the most popular Bala Subramanya Swamy Temples in Kerala. This temple enshrines Lord Subramanya (Lord Muruga) as the main deity. Lord Shiva, Lord Ganapathy, Annadu Shastha, Goddess Yakshi Amma, Naga Raja and Brahma Rakshas are the other deities worshipped in the temple complex. The temple holds two annual festivals namely the Thypooya Kavadi Mahotsavam and Meena Mahotsavam. The temple is currently administered by the Travancore Devaswom Board. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station and Pettah Railway Station are nearest Railway Stations.

Address:
Secretary / President,
Major Ulloor Sree Balasubramanya Swami Temple Upadesaka Samithi,
Ulloor, Thiruvananthapuram - 695011, Phone: 9895207863, 9645022771.

Location of Ulloor Sree BalaSubramanya Swamy Temple