ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Thrikkannapuram / Trikkannapuram

Thrikkannapuram / Trikkannapuram is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quiet residential area is situated between Kunnapuzha Junction and Pamamcode on Thirumala – Vellayani road. Thrikkannapuram is around 1.2 km from Kunnappuzha Junction, 3.2 km from Thirumala Junction  and 2.3 km from Vellayani. Thrikannapuram Shiva Temple, a highly revered shrine dedicated to Lord Shiva, is an important landmark. Thirumala Kusakode Major Mahadeva Temple is another place of worship. Regular bus services connect Thrikannapuram with East Fort and Pappanamcode. Thiruvananthapuram Central Railway Station is around 9 km away. Trivandrum International Airport is the nearest airport.
 
Thiruvananthapuram Central Railway Station - Train time today 
Location of Thrikkannapuram / Trikkannapuram

Thrikannapuram Shiva Temple
Shiva Temple is a divine spot located at Thrikannapuram near Thirumala in Thiruvananthapuram District of Kerala. Lord Shiva is the presiding deity. The main feature of this exquisite temple is that one can offer Vavubali for the departed souls. The devotees take a dip in the river nearby and make offerings to the souls of the dear departed as a part of the ritual. Separate shrines are devoted to Lord Ganesh, Nagaraja and Mantramoorthi in the temple complex. Mahashivratri, celebrated here amidst much pomp and splendor, attracts a large number of people. Trivandrum International Airport(12 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station(5 km) are the nearest access points.