ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Edayar Island

Edayar Island is located  near Thiruvallam  in Thiruvananthapuram District of Kerala. This beautiful island is situated at about 7 kms from the city en route to the international beach resort of Kovalam, the Edayar island is inhabited by just under 500 people. No concrete buildings, and absolutely no blaring of horns of vehicles - just pure salubrious fresh air and silence. The tea stalls, reminiscent of rural Kerala, dots the island. The island, spread over two square kilometres in length and a width of half-a-kilometre, is complete with a temple, "kavu" and church. The festivals at these places of worship can also be witnessed by the tourist. For the spiritually bend, the ancient Parasurama temple situated on the bank of Karamana river at Thiruvallom can be an attraction. Edayar is just a five minute walk from Thiruvallom near the Trivandrum-Kovalam bypass. Visitors can either ferry to the island or can opt to use the narrow iron bridge near Thiruvallom to walk into the island. 
It is about 500 m off the NH Bypass  and 5.5 km off the National Highway 47.. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.