ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Thottikkallu

Thottikkallu is located near Alamcode in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is  situated between Gurunagappankavu Junction and  Thoppichantha on Alamcode  –  Kadakkavur Road. Thottikkallu Junction is around 1.5 km from Alamcode, 4 km from Attingal, 1.2 km from Thoppichantha, 3 km from Mananakku Junction, 5.7 km from Kadakkavur, 7.2 km from Anchuthengu, 1.9 km from Manamboor, 5.5 km from Vadasserikonam, 5 km from Cherunniyoor Junction and 9 km from Varkala. Main landmark is Love Dale Residential School. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Location of Thottikkallu