പണം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിച്ചു ലാഭം നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Karakkamandapam

Karakkamandapam is located near Pappanamcode in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Pappanamcode and Payad on Thampanoor - Neyyattinkara Road.  National Highway 47 passes through Karakkamandapam. Karakkamandapam is about 1.1 km from Pappanamcode, about 2 km from Nemom, about 13 km from Neyyattinkara and about 5.2 km from Thampanoor. Main landmarks are Karakkamandapam Shri Shiva Temple, Muthumari Amman Temple, Naduvath Vishnu Temple, Karakkamandapam St.Antony's Church etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Nemom Railway Station is the nearest Railway Station. Nemom Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari line. Thiruvananthapuram Central Railway Station (6 km) is the major railway station.

Karakkamandapam Shri Shiva Temple

Shri Shiva Temple is a religious spot located near Nemom, at Karakkamandapam, in Thiruvananthapuram. This temple enshrines Lord Shiva as the presiding deity. Devotees believe that they can accomplish all their desires by worshipping Karakkamandapam Shiva.Lord Ganesh and Nagaraja are the other deities. Mahashivratri is celebrated here on a large scale.Vellayani Devi Temple, Nemom Ganapathi Temple and Nemom Sree Mahadev Temple are in close vicinity. This temple is located about 12 km from the Trivandrum International Airport. Nemom Railway Station is on the Thiruvananthapuram- Kanyakumari line. Thiruvananthapuram Central Railway Station (5.2 km) is the major railway station.

Muthumari Amman Temple

Muthumari Amman Temple is a religious spot located near Karakkamandapam at Melamcode in Thiruvananthapuram District of Kerala. Muthumari Amman, a form of Shakti is the presiding deity. The goddess is associated with prosperity and health and devotees extol her for her ability to cure small pox and chicken pox.Separate shrines are dedicated to Lord Ganesh and Nagaraja in the temple complex. The annual festival is organized in the month of November.Vellayani Devi Temple, Nemom Ganapathi Temple and Karakkamandapam Shri Shiva Temple are situated nearby.This temple is located about 14 km from the Trivandrum International Airport. Nemom Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari line. Thiruvananthapuram Central Railway Station (6 km) is the major railway station.

Naduvath Vishnu Temple

Naduvath Vishnu Temple is a divine spot, located near Karakkamandapam, at Melamcode, in Thiruvananthapuram District of Kerala. This temple is the abode of Lord Vishnu, one among the trinities in Hindu mythology. It is believed that one can accomplish all one's desires by worshipping Naduvath Vishnu.Separate niches are earmarked for the deities of Lord Ganesh and Nagaraja. Garlands with Tulasi leaves and fruits, beaten rice with jaggery and butter are the special offerings. The annual festival organized in the month of December is celebrated with gaiety and fanfare by the devotees. Vellayani Devi Temple, Nemom Ganapathi Temple and Nemom Sree Mahadeva Temple.