പണം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിച്ചു ലാഭം നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kadinamkulam

Kadinamkulam Kayal


Kadinamkulam Mahadeva Temple
Kadinamkulam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This village situated 22 km north of Thiruvananthapuram. Kadinamkulam is surrounded Kadinamkulam Kayal to the east, the Arabian sea to the west, Puthucurichy to the north and Channankara to the south. Main landmarks are Kadinamkulam Durga Devi Temple, Kadinamkulam Mahadeva Temple, Kadinamkulam CSI Church, Kadinamkulam St.mary’s Church, Kadinamkulam Village Office, Kadinamkulam Grama Panchayath Office, Kadinamkulam Grama Panchayath N.C.Pillai Smaraka Ayurveda Dispensary, Kadinamkulam Police Station, St.Michaels High School, S.K.V Govt. Lower Primary School, Kadinamkulam Panchayath Market etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Murukkumpuzha Railway Station is the nearest Railway Station.