ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Useful Phone Numbers


Police Helpline : 3943000
Secretariat Enquiry:  0471-2336576
Central Railway station : 0471-2323886, 2321622
KSRTC, Thampanoor: 0471-2323886
City Bus Station (East Fort): 0471-2463029
Airport: 0471-2501424
Snake Catcher (Vava Suresh): 9387974441
Fire Service:101, 0471-2333101
Water Supply: 0471-2328992
Electrical control room: 0471-2461331
Blood Bank: 0471-2524606
Eye Bank: 0471-2304046
Passport Office:0471-2470255
Trivandrum Corporation: 0471-2320821
24 Hours Tele Taxi: 60609090,
GPO, Trivandrum: 0471-2473071
Public Service Commission: 0471-2448188
Kerala University: 0471-2305994
Dog-Catching Service:  0471-2473832
Abhaya, Poojappura:  0471-2341556
AIDS Information & Counseling Service:  1097
Red Cross:  0471-2478106
SEWA (Self employed women’s association):  0471-2470167
Technopark, Kazhakuttom: 0471-2417222
UTI Mutual Fund Investment Centre:  9645202339
Zoo and Museum:  0471-2316275
THARANI (Life-line service): 98461  35003/  95624  35003