ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Phone Numbers of Television Channels


Doordarshan-  Phone: 0471-2730661, 0471-2730143
Asianet -  Phone: 0471-2360407,  0471-2360657
Asianet News - Phone: 0471-2338983
ACV- Phone: 0471-2357692
Surya- Phone: 0471-2331726, 0471-2331732, 0471-2331749
Kairali- Phone: 0471-2386500, 0471-2436614, 0471-2572253
Amrita TV- Phone: 0471-2321500, 0471-2328901
Jeevan-  Phone: 0471-2339699
Indiavision- Phone: 0471- 2325100
Panorama Television - Phone: 0471-2466160
NDTV- Phone: 0471-2321133
NTV- Phone: 0471-2470903