ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Maruthankuzhi / Maruthankuzhy

Maruthankuzhi / Maruthankuzhy is a residential area in Thiruvananthapuram, Kerala. It lies on the way from Sasthamangalam to Vattiyoorkavu. The place is around 2 km from Vellayambalam and 7 km from East Fort. Udiyannoor Devi Temple is situated here. Regular bus services connect Maruthankuzhi with Vattiyoorkavu and East Fort. Thiruvananthapuram Central Railway Station is around 8 km away. Trivandrum International Airport is around 15 km from here. 


Sree Udiyannoor Devi temple 
Sree Udiyannoor Devi temple
Sree Udiyannoor Devi temple is located at Maruthankuzhy in Thiruvananthapuram District of Kerala. This is one of the ancient temples in Kerala. This famous major temple of Udiyannoor Devi is situated on the banks of Killiyar at north eastern part of Thiruvananthapuram city. Eventhough the place is known as Udiyannoor, it is commonly called as ‘Maruthamkuzhi’. It is at a distance of 5 kms from Central Bus stand and Railway station and 13 kms from Trivandrum International Airport. The temple is about 1300 years old. The temple complex contains structures having architectural excellence. Within the sanctum sanctorum (Srikovil), which faces north, is the glorious idol of the supreme mother of the Universe resplendent with four arms and effulgent face depicting motherly affection. This idol is a combination of Shaiva and Vaishnava features and it is evident from the weapons in the four hands. Kalamezhuthu and Pattu, Kuruthi Tharpanam, Udyasthamana Pooja, Muzhukkappu, Mahaganapathi homom, Ada Vazhipadu, Mrutyunjaya homom, Kumkumabhishekam, Swayamvarachana, Sree Sooktham, Archana, Neeranjanam, Noorum Palum, Rahukala pooja, Aiswarya Pooja, Samooharchana, Nagar Pooja etc. are the important offerings of this famous temple. Maruthankuzhi is situated at a distance of 6 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Phone Number of  Sree Udiyannoor Devi temple: 0471-2362289

Sree Udiyanoor Devi Auditorium 

Sree Udiyanoor Devi Auditorium is situated at Maruthankuzhi in Thiruvananthapuram. The hall is a venue for marriages, cultural programs and public meetings. It has the capacity to seat as many as 950 people quite comfortably. Kathirmandapam decoration, vadya melam, kitchen vessels, electricity, water and cleaning are the added comforts. Maruthankuzhi is situated at a distance of 6 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.