ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Vallakkadavu

Vallakkadavu is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Enchakkal Junction and Puthenroad Junction on East Fort   West Fort  - Enchakkal -  Valiyathura - Beemapally road. It is about 350 m off the Kazhakuttam – Kovalam NH bypass.  Vallakkadavu is around 350 m from Enchakkal Junction, 1.2 km from West Fort, 2.3 km from East Fort, 2.3 km from Valiyathura, 3 km from Beemapally and 4.5 km from Poonthura. Main landmarks are Vallakkadavu Yatheemkhana, Vallakkadavu Juma Masjid etc. Vallakadavu is an historic place on the Parvathi-Puthenar Canal that originally linked Kanyakumari (Cape Comorin) in the S to Kochi (Cochin) in the N. Vallakadavu means 'the boat landing place' and is actually where the great and benevolent king of Travancore used to keep his palace boats for travelling along the cabal. Nearby are the old boathouses currently beng restored and developed by the government of Kerala. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Vallakkadavu, Thiruvananthapuram (Satellite view)