പണം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിച്ചു ലാഭം നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

AruvippuramAruvippuram is a beautiful city in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is an important pilgrimage centre. The place has a beautiful waterfall. The temple of Lord Shiva is the main attraction. This temple has great historical and social significance. At a time when tradition strictly allowed only Brahamins to install deities, a non- Brahmin, the great social reformer Sree Narayana Guru ventured to do it breaking the centuries old Brahmin monopoly. Shivratri is the main festival celebrated in the temple. Thousands of devotees gather here to take part in the celebration. . The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Neyyattinkara Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aruvippuram (Satellite view)

Aruvippuram Shiva Temple
Aruvippuram Shiva Temple is located at Aruvippuram in Thiruvananthapuram District of Kerala. The temple is dedicated to Lord Shiva.
The temple is of great historical and social importance as the shivling was installed by the great social reformer Shri Narayana Guru in AD 1888, on the Shivratri day. This was done against the rule when tradition strictly allowed only Brahmins to install deities. Legend has it that Shri Narayana Guru got the idol from a nearby waterfall.
The main festival of the temple is Shivratri. Various cultural programs are conducted during this time. A caparisoned elephant carries the image of the deity in a grand procession in the evening and the festival concludes with the Aarattu. Shri Narayana Guru Jayanthi is also celebrated in a grand manner. There is a cave on top of a nearby hill and it is believed that Guru meditated here. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Neyyattinkara Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station