നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Nalanchira


Nalanchira is a residential area in Thiruvananthapuram. It lies on M C Road (Main Central Road) and is about 8 km north of city center.
St Mary's Orthodox Church is a major landmark here. Mar Ivanios College is situated nearby.
Trivandrum International Airport is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Nalanchira area (Satellite view)

Mar Ivanios College


Mar Ivanios College is a college situated in Trivandrum, the capital city of Kerala, India. The college is located on a small hilltop with a sprawling campus area of hundreds of acres in Bethany Hills, Nalanchira, Thiruvananthapuram.

Location of Mar Ivanios College (Satellite view)

Mannamoola

Mannamoola is a residential locale on the north-eastern city limits of Thiruvananthapuram. It lies on the Peroorkada-Vattiyoorkavu (2 km) road.
Thozhuvancode Chamundeswari Temple is a major attraction nearby.
Mannamoola is about 8 km from East Fort. Peroorkada Bus Station is the nearest bus station. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Mannamoola (Satellite view) 

Kodunganoor

Kodunganoor is a quite residential area in Thiruvananthapuram, Kerala. It lies away from the hustle and bustle of the city. Maruthankuzhi, Vettamukku, Valiyavila, Nettayam, Peroorkada and Kanjrampara are nearby places.
The place is around 4 km from Maruthankuzhi and 12 km from East Fort. Sasthamangalam and Vellayamabalam are about 5 km and 6 km respectively. Bharathiya Vidhya Bhavan School is situated here.
Kodunganoor can be accessed by local buses from Vattiyoorkavu and East Fort. Thiruvananthapuram Central Railway Station (12 km) and Trivandrum International Airport ( 19 km) are the nearest railhead and airport respectively

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kudunganoor (Satellite view)

Trivandrum International Airport


Trivandrum International Airport is located at Shanghumugham, 7 km from the city of Thiruvananthapuram, in Kerala. The longest runway is 10,000 feet in length at an elevation of 14 feet. The current official name of the city is Thiruvananthapuram, but due to its length, the name adopted by the British is still used by most travel organizations.
The airport is well connected to the West Coast of the United States by a combination of Singapore Air and Silk Air, which has direct flights between Thiruvananthapuram and Singapore. Amenities for travelers at the airport are minimal. Passenger facilities such as restaurants, postal services, money exchanges, medical aid and assitance to handicap are available.
Being the second busiest airport in Kerala Trivandrum International Airport is the first international airport of Kerala, India. Tirvandrum is the former name of Thiruvananthapuramm and the airport is 6km away from the city center and 16 km from world-renowned Kovalam Beach. Colonel Goda Verma Raja at first proposed the airport in 1932 and then the airport was part of Kerala Flying Club. Report says that from the mid of 1970s and early 80s by Air India flights international operation in the cities of Middle East begins. The cities are Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Doha, Kuwait Bahrain and Dahran. It is expected that Air Lanka and Air Male will very soon start international flight operation from this airport. This airport gets the recognition of International Airport in 1 January 1991. And this is the first international airport outside metropolitan cities. Trivandrum International Airport has direct link with Chennai, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Goa and Bangalore by domestic flights. Through this airport it is easy to go to some SAARC countries like Srilanka and Maldives as well as to the Middle East and South East Asian countries.
To accommodate the load of increasing passengers a third terminal building is built in 2006. To build a world-class terminal for the Trivandrum International Airport the Union Government has snctioned an airport modernization project of Rs.258 crore.
As AAI has constructed the terminal building on the city side and it brings a change of development in the IT sector and the tourism industry in the southern cities. All modern facilities such as escalators, elevators and aerobridges will be provided in this three-storied building with an area of 20,000 sq. meters and it can accommodate passengers of two AB-300s and one Boeing 747 at a time.
Common Users Terminal Equipment (CUTE) will be installed to give the passengers facility of checking in at any counter and for faster clearance of baggage X-ray machine will be attached to the side of the conveyor. According to the plan the floor area of check-in counter will be 950 sq. meters and arrival area will be 570 sq. meters and annual passenger handling capacity will be 13.3 lakh whereas in the parking lot 575 cars will be accommodate at the same time.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Railway Reservation
Location of Trivandrum International Airport (Satellite view)

Manvila

Manvila is a small settlement in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is around 3 km from Chavadimukku and 4 km from Sreekariyam. Kulathur, Kazhakuttam, Kariyavattom and Pangappara are the places in the neighborhood.
An industrial estate comprising of several companies is situated here. Technopark, India's first technology park, is easily accessible from here. Government Engineering College is located nearby.
Regular bus services connect Manvila with East Fort, Kazhakuttam and Sreekariyam. Kazhakuttam Railway Station serves this area. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and major railway station respectively.

Online Train time in Kazhakuttom Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Manvila (Satellite view)

Pongumoodu / പൊങ്ങുംമൂട്

Pongumoodu is a charming residential locale situated between Ulloor and Sreekaryam, in Thiruvananthapuram. It is located on the National Highway 47, about 12 km north of Thiruvananthapuram Central Bus Station.
Pongumoodu is in close proximity to specialty hospitals, Educational institutions and recreation centere, Doctors Diagnostics and Research Centre, Government Medical College and Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology are within 2 km radius of Pongumoodu.
Akkulam Lake is around 3 km from Pongumoodu.
College of Engineering Thiruvananthapuram is a coveted technical institute located nearby.
Trivandrum International Airport is about 10 km to the south

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Location of Pongumoodu (Satellite view)

Pananvila

Pananvila lies near Paruthippara in Thiruvananthapuram. It is situated on the MC Road connecting Thiruvananthapuram and Kottarakara. The place is around 8 km from East Fort and 4 km from Pattom.
Kesavadasapuram, Nalanchira, Parottukonam, Kattachakkonam and Kariyam are the nearby places. Emmanuel Mar Thoma Church is situated nearby.
Regular bus services connect Pananvila with East Fort and Medical College Junction. Thiruvananthapuram Central Railway Station is 8 km away. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location details of Pananvila Junction (Satellite view)

Shanghumughom / Shangumugham Beach


Shanghumughom Beach is located 8 km from Thiruvananthapuram and is adjacent to the Trivandrum International Airport and Veli Tourist Village. It is a favourite spot of sunset watchers.
The beach located in a fishing village, ensures an interesting sight of fishermen having their daily catch. Facilities like an indoor recreation club, children's traffic training park and a star shaped restaurant are provided here. A gigantic, 35 m long sculpture of a mermaid called the 'matsya kanyaka' is the major attraction of the site.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Railway Reservation
Satellite view / Location details of Shanghumughom Beach

Vettamukku

Vettamukku is a small settlement in Thiruvananthapuram District, Kerala. It is around 7 km from Thampanoor and 8 km from East Fort.
Vettamukku Madhava Swamy Ashram and Trichakrapuram Sreekrishnaswamy Temple (also known as Parakkovil), an ancient shrine dedicated to Lord Krishna, are situated here.
Regular bus services connect Vettamukku with East Fort and Pappanamcode. Thiruvananthapuram Central Railway Station is about 8 km from here. Trivandrum International Airport is 14 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Vettamukku

Trichakrapuram Sreekrishnaswamy Temple

Trichakrapuram Sreekrishnaswamy Temple or Parakkovil is an ancient shrine situated at Vettamukku, near Thirumala in Thiruvananthapuram. The temple situated on the top of a hillock enshrines Lord Krishna. Separate shrines for Lord Ganesh and Lord Sastha are seen in the temple complex.
Tradition recounts that this area was the exile place of the Pandavas. Locals believe that this divine shrine was constructed by the Pandavas and one can even see the foot prints of Bhim on the hillock.
Devotees must take a flight of 60 stairs to reach this holy temple. Visitors can enjoy the magnificent glimpses of sunset and expanses of green from the top of the hill.
Manippara, a massive boulder which gives out a chiming note when struck, is a major attraction here. Madhava Swamy Ashram is situated nearby. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Madhava Swamy Ashram

Madhava Swamy Ashram is a spiritual center located at Vettamukku, near Trichakrapuram Sreekrishnaswamy Temple in Thiruvananthapuram. The ashram is in a calm and serene setting away from the rush of city life.
This sacred center is guided by Brahmasree Gurupriya Mataji, the famous disciple of Madhava Swamy. The ashram is home to the Samadhi of Brahmasree Madhava Swamy. Regular pujas are conducted upon the shivling installed here.
Yoga and meditation classes are conducted, and bhajan and kirtan programs are arranged under the holy guidance of Gurupriya Mataji.
Trivandrum International Airport(14 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (7 km) are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Valiyavila

Valiyavila is a small settlement near Thiruvananthapuram. It is situated between Thirumala and Peyad and is around 2 km from Thirumala and 8 km from East Fort.
Thirumala Kusakode Major Mahadeva Temple is easily accessible from here.
Regular bus services connect Valiyavila with East Fort and Kattakkada. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station. Trivandrum International Airport serves this area.


Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Valiyavila Junction

Vanchuvam

Vanchuvam is located near Chullimanoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is about 10 km from Nedumangad and 6 km from Palode.
Vanchuvam is about 30 km from Thiruvananthapuram. The nearest railway station is Thiruvananthapuram Central Railway Station

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Vazhayila

Vazhayila is a fast developing settlement in the northern city limits of Thiruvananthapuram. It is located about 10 km away from Thiruvananthapuram Central Bus Station, on the way to Nedumangad.
Shopping and medical facilities are available at Peroorkada, just a km away.
Trivandrum International Airport is about 10 km to the south-west.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Vazhayila

Vattiyoorkavu / വട്ടിയൂര്‍കാവ്

Vattiyoorkavu is a quite extensive area lying on the north-eastern margin of Thiruvananthapuram city. The name 'Vattiyoorkavu' is a combination of two words - 'vatti,' meaning winding hilly tract, and 'kavu’ that stands for 'way or path'.
Killiyar flows close to this place. Vattiyoorkavu has a prominent seat in political map of Kerala; the memorial stone that marks the historic meeting of the State Congress in 1938 is at this place.
Nadana Gramam, Kerala State Audio-Visual and Reprographic Center, Government Polytechnic and Vattiyoorkavu complex of ISRO are some of the major landmarks here. Chamundi Temple, Shasta Temple and Juma Masjid are the nearby places of worship

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
View of Vattiyoorkavu Junction

Valiyachalai

Valiyachalai lies near Killippalam in Thiruvananthapuram. It is around 1 km from Thampanoor and 2 km from East Fort. The place is inhabited by Brahmins, mostly from the southern part of Tamil Nadu.
The place is famous for Kanthalloor Sri Mahadevar Temple, dedicated to Trimurtis. Killippalam Mahadevar Temple is situated nearby.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is 1 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
View of Valiyachalai area

Trippapur

Trippapur is located in Thiruvananthapuram District of Kerala and is 6 km from Thiruvananthapuram city center.
Thiruvallam, famous for a Parashuram temple, is nearby.

Thoppu

Thoppu, also spelt Toppu, is a small settlement lying along the M C Road, midway between Kazhinad and Venjaramoodu, in Thiruvananthapuram District. The village is about 22 km north of Thiruvananthapuram and 10 km south of Vamanapuram.
Attingal Palace, Anjengo Fort, Sarkara Devi Temple and Varkala Beach are some of the spots worth visiting in the neighborhood.
Nearest airport is Trivandrum International Airport. Murukkampuzha Railway Station is the closest railway station.

Online Train time in Murukkumpuzha Railway Station

Thonnakkal

Thonnakkal is situated on the National Highway 47, near Attingal in Thiruvananthapuram District. It lies about 24 km north of Thiruvananthapuram and 46 km south of Kollam.
The main attraction of the place is Mahakavi Kumaran Asan Smarakam. A J College of Science and Technology is an important educational institution here.
Trivandrum International Airport is the nearest airport and the railheads are Chirayinkil Railway Station and Kadakkavur Railway Station.

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station
Online Train time in Kadakkavur Railway Station

Mahakavi Kumaran Asan Smarakam


Mahakavi Kumaran Asan Smarakam is situated opposite to A J College of Science and Technology at Thonnakkal, near Mangalapuram in Thiruvananthapuram District. It is one of the important monuments, which were built in commemoration of the great Malayalam poet Kumaran Asan.
The smarakam, managed by Kumaran Asan Memorial Committee, is a building with a beautiful lawn and a garden. There is a library, which has a good collection of his poems. Every year, Kaviarang (congregation of poets) is organized here on Kerala Piravi (1st November) and on his birthday (12th April). The smarakam is open to the public on all days and admission is free.

Tholikkode

Tholikkode is a small village on the Thiruvananthapuram-Ponmudi road, about 30 km north-east of Thiruvananthapuram and 10 km from Nedumangadu. Peppara Wild Life Sanctuary, Vithura, Meenmutti Waterfalls, Golden Valley, Agastyakoodam Peak and Vayuvanthol Water Falls are some nearby areas of tourist interest. Tholikkode can be accessed by buses from Nedumangad Bus Station and Thiruvananthapuram Central Bus Station. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Trivandrum International Airport serve this area.

Train time of Thiruvananthapuram Central Railway Station

Thennoor

Thennoor is located in Nedumangad Taluk of Thiruvananthapuram District and is near Palode. It is situated about 45 km north-east of Thiruvananthapuram and 25 km from Nedumangad.
It is surrounded by lush green forests, rubber plantations and small hills. Ponmudi and Kulathuppuzha are the tourist interests nearby.
Palode Bus Station (10 km) serves this area. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Train time of Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Thennoor

Thirumala

Thirumala is a fast growing settlement on the Kattakkada–Neyyar Dam Road in Thiruvananthapuram District of Kerala. The area covers a number of shops, educational institutions, commercial establishments and religious centers. Peyad is five kilometers north-east of Thirumala and National Highway-47 passes through nearby.
Thirumala Kusakode Major Mahadeva Temple is a famous temple here. Karamana, Poojapura and Jagathy are some other important areas near Thirumala.
By road, Thirumala is about 6 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station and two kilometers from Vazhuthacaud. Regular bus services are available from Thiruvananthapuram Central Bus Station and East Fort.
Nearest airport : Trivandrum International Airport
Nearest railway station : Thiruvananthapuram Central Railway Station


Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Thirumala Junction


Kusakode Major Mahadev Temple

Kusakode Major Mahadev Temple is a highly revered shrine situated at Arayalloor, near Thirumala in Thiruvananthapuram. This ancient shrine is dedicated to Lord Shiva.
Tradition recounts that Kusakode Mahadev Temple is the samadhi of a holy saint called Kusavar Maharshi. On the top of the samadhi is the Shivling, the primeval energy of the creator, where regular pujas are conducted. Separate niches are earmarked for the deities of Lord Ganesh and Nagaraja.
A holy water tank is situated nearby. The Mahashivratri festival is celebrated with great pomp and splendor by the devotees in February / March.
Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Soman Nagar

Soman Nagar is a quite residential area situated between Karamana and Kalady, in Thiruvananthapuram . It is located about two km east of Thiruvananthapuram Central Bus Station. The place is dotted with temples, schools and colleges. Thekkathil Sree Chamundi Devi Temple and Mannady Bhagavathy Mahadevar Temple are the major temples in this area. Local buses are available from East Fort. Thiruvananthapuram Central Railway Station is two km away. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Sreekanteswaram

Sreekanteswaram is one of the busy residential areas lying near Kaithamukku in Thiruvananthapuram, Kerala. This thickly populated area is bordered by Puthenchantha on the east, Fort on the south and Punnapuram and Kaithamukku on the west. Sreekanteswaram is around 1 km from East Fort and 2 km from Statue Junction. Sreekanteswaram Temple, a highly revered shrine dedicated to Lord Shiva, is the main landmark. Sreekanteswaram Park, a favored destination of senior citizens and families, is another prime spot in this area. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead. Trivandrum International Airport is about 7 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Sreekanteswaram area

Sreekanteswaram TempleSreekanteswaram is known for the temple of Lord Shiva.There is another temple by the name "Pazhaya Sreekanteswaram" near Overbridge,Trivandrum.In the 'Mathilakam' records (documents relating to administration of Sree Padmanabha Swami Temple,Thiruvananthapuram) there is reference about this temple.In this temple, the 2 main deities are Lord Shiva and Lord Mahavishnu.

The story goes that there was an old sweeper maid who used to work in Pazhaya Sreekanteswaram Temple.After the day's work,the tired old maid used to take rest under the shade of a tree near her hut.She would keep the broom and the pot called "Kalayakkudam" near the tree.One day it so happened that after her rest, she tried to lift the pot but it would not move!! So she tried to break the pot using a stone.To her great shock she found that the pot was bleeding profusely!! It is believed that Lord Shiva gave darshan to the old lady.On further enquiry, it was confirmed to be 'SWAYAMBHU SHIVA LINGA'.The king inspected the spot and orderd to build a new Shiva Temple there which in the later years become the famous Sreekanteswaram Temple.This temple must be at least 700 years old.
Hundreds of devotees worship at Sreekanteswaram Temple every day.The main idol faces east.The sacred temple pond is seen on the eastern side.Sree Mahaganapathy, Sree Dharmasastha,Sree Nagaraja,Sree Murukan,Sree Anjaneya and Sree Krishna are also worshipped in this glorious temple.Although the "Sreekoil"(Sanctum Sanctorum) is very small,divine presence is strongly felt.

Sreekanteswaram Temple is conveniently located at 3 km from Trivandrum Central Railway Station and KSRTC Bus Stand and 1 km from Sree padmanabha Swami Temple.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Sreekanteswaram Temple

Sreekanteswaram Durga Devi Temple

Durga Devi Temple is a beautiful shrine, situated near East Fort, at Sreekanteswaram, in Thiruvananthapuram. Goddess Durga, one of the many forms of Shakti, is the main deity of the temple. This temple complex is also home to the sub deities of Lord Ganesh, Navagrahas and Lord Muruga. The annual festival celebrated in the month of March is the largest crowd pulling events in Sreekanteswaram. Sreekanteswaram Temple is situated nearby.
Thiruvananthapuram Central Railway Station (2 km) and Trivandrum International Airport (7 km) are the nearest railway station and airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Sreekanteswaram Park

Sreekanteswaram Park is a prime spot in Sreekanteswaram, one of the busy residential areas lying near Kaithamukku in Thiruvananthapuram. It is around 1 km from East Fort and 2 km from Statue Junction.
Sreekanteswaram Park, opened in the year 1981, is maintained by the City Corporation. It is a favored destination of senior citizens and families looking for an evening getaway. The park has green lawns and a variety of plants laden with fruits and flowers. Sreekanteswaram Temple dedicated to Lord Shiva is in the neighborhood.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Sreekanteswaram Park

Punnakkamugal

Punnakkamugal is a residential area in Thiruvananthapuram. The place is around 2 km from Thirumala, 1 km from Mudavanmugal and 3 km from Poojapura.
Punnakamugal Sree Mahaganapathy Temple and Punnakamugal Sree Swayampoorna Ashram are the major landmarks.
Local bus services connect Punnakkamugal with Thirumala and East Fort. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Trivandrum International Airport are the nearest railhead and airport respectively.

Punalal

Punalal is a remote village in Thiruvananthapuram District of Kerala. Situated away from the hustle and bustle of the city, the village is an ideal tourist destination. It is around 23 km from Thiruvananthapuram and is easily accessible by buses from here. Aryanad (5 km), Vellanad (5 km) and Nedumangad (14 km) are the nearest villages. Vellanad Devi Temple, Neyyar Dam (14 km) and Aruvikkara Dam (9 km) are the nearest tourist attractions. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Nedumangadu Bus Station are the nearest railhead and bus station. Trivandrum International Airport, around 32 km away, serves this area.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location view of Punalal area

 
 

Pulinkudi


Pulinkudi is a beautiful coastal village near Vizhinjam, about 10 km from Thiruvananthapuram. It is internationally reputed for its beaches, ayurvedic tradition, traditional wooden houses and resorts.
Pollution free atmosphere, calm sea, public and private beaches, non-perturb atmosphere, friendly hospitality of the local inhabitants, hygienic surroundings make Pulinkudi an ideal location for tourists.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location details / Satellite view of Pulinkudi Junction

Poozhikunnu

Poozhikunnu is a small village, situated about 7 km from Thiruvananthapuram city. It is a major center for apiary business, which is one of the main sources of employment for the local population.

Sree Krishna Swami Temple is located here. Ganapathi Temple and Sree Mahadeva Temple at Nemom are the nearby important shrines.


Online Train time in Nemom Railway Station
Satellite view / Location details of Poozhikunnu area

Poonkulam

Poonkulam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies near Kovalam.
Kovalam Beach and Lighthouse Beach are the nearest tourist attractions.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view / Location details of Poonkulam Junction

Pirappancode

Pirappancode is located in Thiruvananthapuram District of Kerala and is on the Thiruvananthapuram-Kottarakara road. It lies between Venjaramoodu and Vembayam and is about 22 km north of Thiruvananthapuram.
Pirappancode Devi Temple and a large temple tank are the attractions here. Vamanapuram River passes through the area.
Trivandrum International Airport is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station
Online Train time in Kadakkavur Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view / Location details of Pirappancode Junction

Perumkulam

Perumkulam Village lies in Thiruvananthapuram District of Kerala and is 17 km east of Thiruvananthapuram city.
Vellanad and Parattipalli in the north, Kovillur in the east and Balaramapuram and Neyyattinkara in the south are places around Perumkulam

Paruthipally

Paruthipally is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is about 13 km from Nedumangad and about 30 km from Thiruvananthapuram. It comes under the forest division of Peppara Wildlife Sanctuary. Kottur and Neyyar Wildlife Sanctuary are nearby attractions.
Paruthipally is a major junction on the State highway 3 that leads to Kadukkara near the Kerala–Tamil Nadu border.

Satellite view / Location details of Paruthipally area

Parattipalli

Parattipalli Village lies in Thiruvananthapuram District of Kerala and is is 15 km south of Kallar and 9 km north of Perumkulam.
Vellanad is 6 km west.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railhead.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Pallikkal

Pallikkal is a village in Thiruvananthapuram District, Kerala. It is about 10 km east of Paripally. Pallikkal Mosque is the prime attraction here. Situated on the Paripally–Kilimanoor road, Pallikkal is connected with Ayoor, Kilimanoor, Oyoor, Pakalkuri and Kallambalam. Kilimanoor Palace, Chadayamangalam Jatayu Para, Velinalloor Sree Rama Swami Temple and Kottukal Rock Cut Cave Temple are nearby tourist destinations.
Nearest airport: Trivandrum International Airport
Nearest railway station: Varkala Railway Station.


Online Train time in Varkala Railway Station

Palayamkunnu

Palayamkunnu is a picturesque village in Thiruvananthapuram District, situated on the Varkala – Paripally road. It lies about 6 km from Varkala and about 4 km from Paripally. Kadavinkara Devi Temple, Sastha Nada (Temple) and a mosque are the spiritual spots in this village. Elakamon Government Higher Secondary School meets the educational needs of children here. Nearby tourist places are Varkala and Paravur. Nearest villages are Chavercodu and Ayiroor.
Trivandrum International Airport and Varkala Railway Station are the easiest points of access.

Online Train time in Varkala Railway Station
Satellite view / Location details of Palayamkunnu area

Paippinmoodu

Paippinmoodu is a residential area in Thiruvananthapuram. It is on the way from Sasthamangalam to Peroorkada and is 2 km from Vellayambalam and about 7 km from Thiruvananthapuram Central Bus Station.
Sasthamangalam Mahadevar Temple, dedicated to Lord Shiva, is located here. Kadappathala Devi Temple, Trivandrum Golf Club, Peroor Sreekrishnaswamy Temple, Trivandrum Tennis Club and Kowdiar Palace are situated nearby.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is about 7 km away. Trivandrum International Airport is about 14 km away

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location details of Paippinmoodu Junction (Satellite view)

Pottakkuzhy

Pottakkuzhy is a residential locale in Thiruvananthapuram. It lies between Pattom and Murinjapalam. It is around 1 km from Pattom and 2 km from Medical College Junction. Thekkummoodu, Gowrishapattom and Kumarapuram are the nearby places.
The major landmarks in and around Pottakkuzhy include Cosmopolitan Hospital, G G Hospital, Vidhyuthi Bhavan and Arya Central School.
Local buses connect Pottakkuzhy with East Fort and Medical College Junction. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location details of Pottakkuzhy Junction (Satellite view)

Parottukonam

Parottukonam is located near Thiruvananthapuram and is few kilometers off the MC Road connecting Thiruvananthapuram and Kottarakara. It is around 3 km north-west of Pananvila and is 10 km north of East Fort.
Emmanuel Mar Thoma Church is about 4 km away. Kariyam, Nalanchira and Kesavadasapuram are the nearby places.
Regular by services connect Parottukonam with East Fort and Sreekariyam. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Trivandrum International Airport are the nearest railhead and airport respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location details of  Parottukonam (Satellite view)

Pettah

Pettah is a thriving residential locale situated 5 km west of Thiruvananthapuram Central Railway Station, in Thiruvananthapuram city limits. It is located on the way to Trivandrum International Airport and Shanghumughom Beach.
Medical College Hospital and M G Road are just 3 km from Pettah, to the north and east respectively.
Pettah Railway Station is on the Thiruvananthapuram – Veli line of Southern Railways. The Kovalam – Kazhakoottam bypass passes through Pettah.

Online Train time in Pettah Railway Station
Location details of Pettah Junction (Satellite view)

Pettah Railway Station
Pettah Railway Station falls on the Thiruvananthapuram-Kollam rail route. It is managed by the Southern Railways.
Going north, Kochuveli Railway Station is the main station next to Pettah (3 km.) Traveling south, Thiruvananthapuram Central Railway Station is just 3 km away.
Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram City Bus Station are the nearest main bus terminals.
Trivandrum International Airport is the nearest airport

Online Train time in Pettah Railway Station