ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Treasury Offices

Address, Phone Numbers, Mobile Numbers and Code of Treasury Offices in Thiruvananthapuram / Trivandrum District

District Treasury Office,
Code:101,
Sbt Buildings, 2nd Floor,
Near Secretariat,
Thiruvananthapuram – 695001
Kerala.
Phone:0471-2328565, 9496000101

Fort Sub-Treasury Office,
Code: 102
Taluk Office Building,
Fort Post Office,
Thiruvananthapuram Fort,
Thiruvananthapuram – 695023
Kerala.
Phone: 0471-2570217, 9496000102

Additional Sub-Treasury Office, Vanchiyoor,
Code: 103,
Old Collectorate, Vanchiyoor, Vanchiyoor P.O,
Thiruvananthapuram – 695035
Kerala
Phone: 0471-2471314, 9496000103

Vellayambalam Sub-Treasury Office,
Code:104
T C.15/38, Diamond Hills,
Sasthamangalam Post,
Vellayambalam,
Thiruvananthapuram - 695010
Kerala
Phone: 0471-2316019, 9496000104

Kazhakkoottam Sub-Treasury Office,
Code:105
CSI Mission Hospital Rd,
Kazhakkoottam,
Thiruvananthapuram-695301
Kerala.
Phone:0471-2413137, 9496000105

Attingal Sub-Treasury Office,
Code: 106
Attingal, Thiruvananthapuram - 695101
Kerala.
Phone: 0470-2622212, 9496000106

Varkala  Sub-Treasury Office,
Code: 107,
Treasury Ward,
Sivagiri Junction, Varkala,
Thiruvananthapuram - 695141
Kerala.
Phone: 0470-2602310, 9496000107

Kilimanoor Sub-Treasury Office,
Code: 108
United Mansions,
Mahadeveswaram, Kilimanoor,
Thiruvananthapuram - 695601
Kerala.
Phone: 0470-2673002, 9496000108

Legislative Complex Sub Treasury Office,
Code: 109
Legislative Complex,
Thiruvananthauram.
Phone: 0471-2512557, 9496000109

Kadakkavoor Sub-Treasury Office,
Code: 110,
Opposite Ina Building,
Near Kadakkavoor Railway Station,
Kadakkavoor P.O,
Thiruvananthapuram - 695306,
Kerala.
Phone: 0470-2659322, 9496000110

Secretariat Premises Sub-Treasury Office,
Code: 111
Secretariat Premises, Statue,
General Post Office,
Thiruvananthapuram - 695001
Kerala.
Phone: 0471-2324739, 9496001177

Vikas Bhavan Sub-Treasury Office,
Code: 112
Vikas Bhavan, Ist Floor,
Vikas Bhavan, Thiruvananthapuram - 695033
Kerala.
Phone: 0471-2306252, 9496000112 

Thiruvananthapuram Medical College Sub-Treasury Office,
Code: 113
Near State Bank of India,
Medical College.P.O, Thiruvananthapuram-695011
Kerala.
Phone: 0471-2556434, 9496000113

Thiruvananthapuram Engg College Sub-Treasury Office,
Code 114,
Engineering College Campus,
Thiruvananthapuram Engg College,
Thiruvananthapuram - 695016
Kerala
Phone: 04712596496, 9496000114

Kudappanakunnu Sub-Treasury Office,
Code: 115
Kudappanakunnu,
Thiruvananthapuram,
Kerala.
Phone: 0471-2730116,2730318, 9496124200

Thiruvananthapuram Pension Payment Sub-Treasury,
Code: 199
Fort, East Fort,
Thiruvananthapuram, Kerala 695023
Phone: 0471-2570206, 9496000115

District Treasury Office,
Code: 201
Government Building,
Market Road, Kattakkada,
Thiruvananthapuram - 695572
Kerala

Neyyattinkara Sub-Treasury Office,
Code: 202
Government Building,
Neyyattinkara Taluk Hospital Junction,
Neyyattinkara, Thiruvananthapuram - 695121
Kerala.
Phone: 0471-2222276, 9496000026

Nedumangadu Sub-Treasury Office,
Code: 203
Rajeswari Towers,
Isro Road, Nedumangadu,
Thiruvananthapuram - 695541
Kerala.
Phone: 0472-2812231, 9496000027

Vizhinjam Sub-Treasury Office,
Code: 204
Vizhinjam,
Thiruvananthapuram - 695521
Kerala.
Phone: 0471-2480393, 9496000028


Parassala Sub-Treasury Office,
Code: 205
Government Building,
Near Panchayath Office,
Parassala,
Thiruvananthapuram - 695502,
Kerala.
Phone: 0471-2202073, 9496000029

Vithura Sub-Treasury Office,
Code: 206
Panchayath Building,
Near Community Health Centre
Vithura, Thiruvananthapuram - 695551,
Kerala.
Phone: 0472-2856351, 9496000030

Malayinkil Sub-Treasury Office,
Code: 207
Malayinkil,
Thiruvananthapuram,
Kerala.
Phone: 0471-2283311, 9496000031

Pension Payment S.T.Neyyattinkara,
Code: 208
Neyyattinkara,
Thiruvananthapuram,
Kerala.
Phone: 0471-2223174, 9496000032

Vellanad Sub-Treasury Office,
Code: 209
Aryanad -Vellanad Rd,
Vellanad,
Thiruvananthapuram - 695543,
Kerala.
Phone: 0472-2882090, 9496005824