ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Higher Secondary Schools (HSS)

Address, Phone Numbers and other Important Deatils of Higher Secondary Schools (HSS) in Trivandrum / Thiruvananthapuram District

GOVT BOYS HSS, CHALAI, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1041
School Name: GOVT BOYS HSS, CHALAI, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2575722
Email ID: gmbhsschalai01041@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 35 - Journalism, English Literature, Communicative English, Psychology (1 Batch)
Course Codes: 1, 35
School Type: Government
School Gender: Boys
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. MODEL BOYS HSS, THYCAUD, TRIVANDRUM
School Code: 1023
School Name: GOVT. MODEL BOYS HSS, THYCAUD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2331797
Email ID: 1023gmbhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (2 Batches), 33 - Economics, Gandhian Studies, Communicative English, Computer Applications (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 33, 39
School Type: Government
School Gender: Boys
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 7 - Tamil

SNV GOVT. HSS, KADAKKAVOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1129
School Name: SNV GOVT. HSS, KADAKKAVOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2659531
Email ID: snv1129@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT MODEL HSS, VARKALA TRIVANDRUM
School Code: 1028
School Name: GOVT MODEL HSS, VARKALA TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2605588
Email ID: gmhssvarkala.varkala@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 36
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, VENJARAMOODU, TRIVANDRUM
School Code: 1024
School Name: GOVT. HSS, VENJARAMOODU, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2875320
Email ID: ghssvjd1024@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 10, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

GOVT MODEL BOYS HSS ATTINGAL
School Code: 1001
School Name: GOVT MODEL BOYS HSS ATTINGAL
Phone No.: 0470-2623200
Email ID: bhss1001atl@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 10, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. GIRLS HSS, COTTONHILL, TRIVANDRUM
School Code: 1002
School Name: GOVT. GIRLS HSS, COTTONHILL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2725087
Email ID: cottonhillgghss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 2 - Physics, Chemistry, Biology, Home Science (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 13 - History, Economics, Political Science, Music (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 2, 5, 10, 13, 39
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit, 11 - German

GOVT. V.H.S.S FOR THE DEAF, JAGATHY, TRIVANDRUM, 14
School Code: 1003
School Name: GOVT. V.H.S.S FOR THE DEAF, JAGATHY, TRIVANDRUM, 14
Phone No.: 0471-2323395
Email ID: hssdeaf@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 11
School Type: Special
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam

DR AMMR HSS, KATTELA, SREEKARIAM P.O, TRIVANDRUM
School Code: 1004
School Name: DR AMMR HSS, KATTELA, SREEKARIAM P.O, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2597900
Email ID: principalkattela@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Residential
School Gender: Girls
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

GOVT HSS, KILIMANOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1005
School Name: GOVT HSS, KILIMANOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2670067
Email ID: principalghsskmr@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 10, 36
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT.GIRLS HSS, MANACAUD, TRIVANDRUM
School Code: 1006
School Name: GOVT.GIRLS HSS, MANACAUD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2470939
Email ID: ghssmanacaud@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 11, 39
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 12 - Russian

GOVT. HSS, MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM
School Code: 1007
School Name: GOVT. HSS, MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2554816
Email ID: gmchsstvm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (2 Batches)
Course Codes: 1, 10, 36
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. BOYS HSS, MITHIRMALA, TRIVANDRUM
School Code: 1008
School Name: GOVT. BOYS HSS, MITHIRMALA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2820044
Email ID: ghssmithirmala@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 10, 36
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT GIRLS HSS, NEDUMANGAD, TRIVANDRUM
School Code: 1009
School Name: GOVT GIRLS HSS, NEDUMANGAD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2804092
Email ID: gghssnedumangaud@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

GOVT. HSS, NEDUVELI, KONCHIRA PO, VEMBAYAM, TRIVANDRUM
School Code: 1010
School Name: GOVT. HSS, NEDUVELI, KONCHIRA PO, VEMBAYAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2831300
Email ID: ghssneduveli@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 22 - History, Economics, Geography, Malayalam (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 22, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. GIRLS HSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM
School Code: 1011
School Name: GOVT. GIRLS HSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM
Phone No.: 047-12223525
Email ID: gghssnta@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT HSS, PAKALKURI, PALLICKAL, TRIVANDRUM
School Code: 1012
School Name: GOVT HSS, PAKALKURI, PALLICKAL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2681556
Email ID: ghsspakalkuri@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, PALAYAMKUNNU, TRIVANDRUM
School Code: 1013
School Name: GOVT. HSS, PALAYAMKUNNU, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2665209
Email ID: ghssp@yahoo.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, PIRAPPANCODE, TRIVANDRUM
School Code: 1014
School Name: GOVT. HSS, PIRAPPANCODE, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2581080
Email ID: ghssppd@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, PETTAH, TRIVANDRUM
School Code: 1015
School Name: GOVT. HSS, PETTAH, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2461877
Email ID: principalgovthsspettah@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 10, 36
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

S.M.V. GOVT.MODEL HSS, TRIVANDRUM
School Code: 1016
School Name: S.M.V. GOVT.MODEL HSS, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2338180
Email ID: smvghsstrivandrum@yahoo.co.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 10, 39
School Type: Government
School Gender: Boys
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 12 - Russian

GOVT. HSS, VETTOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1017
School Name: GOVT. HSS, VETTOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2610090
Email ID: vettoorghss@yahoo.co.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, KULATHOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1018
School Name: GOVT. HSS, KULATHOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2412188
Email ID: ghsskulathoor1018@yahoo.co.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. GIRLS HSS, MITHIRMALA, TRIVANDRUM
School Code: 1019
School Name: GOVT. GIRLS HSS, MITHIRMALA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2820810
Email ID: gghssmithirmala@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, THOLIKODE, TRIVANDRUM
School Code: 1020
School Name: GOVT. HSS, THOLIKODE, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2879595
Email ID: 1020tholicode@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. GIRLS HSS, PATTOM, TRIVANDRUM
School Code: 1021
School Name: GOVT. GIRLS HSS, PATTOM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2559615
Email ID: gmhssforgirlspattom@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 10, 39
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit, 12 - Russian

GOVT. HSS, KAMALESWARAM, TRIVANDRUM
School Code: 1022
School Name: GOVT. HSS, KAMALESWARAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 04712458806
Email ID: ghssk1022@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 10, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, BALARAMAPURAM, TRIVANDRUM
School Code: 1025
School Name: GOVT. HSS, BALARAMAPURAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2409486
Email ID: ghssblpm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. BHSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM
School Code: 1026
School Name: GOVT. BHSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2225857
Email ID: govthssnta@yahoo.co.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (2 Batches)
Course Codes: 1, 5
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, ANAVOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1027
School Name: GOVT. HSS, ANAVOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2275385
Email ID: anavoorghss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

PNM GOVT. HSS, KOONTHALLUR, CHIRAYINKEEZHU, TRIVANDRUM
School Code: 1029
School Name: PNM GOVT. HSS, KOONTHALLUR, CHIRAYINKEEZHU, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2646366
Email ID: pnmspark@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 12 - History, Economics, Political Science, Geology (1 Batch), 23 - History, Economics, Geography, Hindi (1 Batch)
Course Codes: 1, 12, 23
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

GOVT GIRLS HSS, ATTINGAL, TRIVANDRUM
School Code: 1030
School Name: GOVT GIRLS HSS, ATTINGAL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2794115
Email ID: gghssatt@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 39
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

GOVT HSS, NAVAIKULAM, TRIVANDRUM
School Code: 1031
School Name: GOVT HSS, NAVAIKULAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2691490
Email ID: ghssnavaikulam@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

GOVT.HSS, BHARATHANNUR, TRIVANDRUM
School Code: 1032
School Name: GOVT.HSS, BHARATHANNUR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2869292
Email ID: hitcbharathannoor@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 22 - History, Economics, Geography, Malayalam (1 Batch)
Course Codes: 1, 10, 22
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT VHSS, KARAKULAM, TRIVANDRUM
School Code: 1033
School Name: GOVT VHSS, KARAKULAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2371575
Email ID: gvhsskarakulam1033@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT HSS, THONNAKKAL, TRIVANDRUM
School Code: 1034
School Name: GOVT HSS, THONNAKKAL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2709788
Email ID: ghss1034@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 36, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

PSNPM GOVT HSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM
School Code: 1035
School Name: PSNPM GOVT HSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2433353
Email ID: psnm01035@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 20 - History, Economics, Political Science, Psychology (1 Batch)
Course Codes: 1, 20
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT GIRLS HSS, KARAMANA, TRIVANDRUM
School Code: 1036
School Name: GOVT GIRLS HSS, KARAMANA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2346015
Email ID: 01036.gghss.karamana@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 22 - History, Economics, Geography, Malayalam (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 22
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT GIRLS HSS, MALAYINKIL, TRIVANDRUM
School Code: 1037
School Name: GOVT GIRLS HSS, MALAYINKIL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2280988
Email ID: gghssmkl@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 39
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT HSS, PUNNAMOODU, TRIVANDRUM
School Code: 1038
School Name: GOVT HSS, PUNNAMOODU, TRIVANDRUM
Phone No.: 04712406900
Email ID: ghss1038@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 36, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT HSS, NEEYYARDAM, TRIVANDRUM
School Code: 1039
School Name: GOVT HSS, NEEYYARDAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2271375
Email ID: ghssneyyardam@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

KULATHUMMAL GOVT HSS, KATTAKKADA, TRIVANDRUM
School Code: 1040
School Name: KULATHUMMAL GOVT HSS, KATTAKKADA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2290202
Email ID: ghss01040@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT VHSS, VELLANAD, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1042
School Name: GOVT VHSS, VELLANAD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2884532
Email ID: ghssvellanad@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 35 - Journalism, English Literature, Communicative English, Psychology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 10, 35, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 12 - Russian

GOVT HSS, MARAYAMUTTAM, TRIVANDRUM
School Code: 1043
School Name: GOVT HSS, MARAYAMUTTAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2277257
Email ID: ghssmarayamuttam@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 6 - Physics, Chemistry, Mathematics, Electronics (1 Batch), 16 - History, Economics, Political Science, Social Work (1 Batch)
Course Codes: 1, 6, 16
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT TAMIL HSS, CHALAI, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1044
School Name: GOVT TAMIL HSS, CHALAI, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2475590
Email ID: tamilhsschalai@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 2 - Physics, Chemistry, Biology, Home Science (1 Batch), 23 - History, Economics, Geography, Hindi (1 Batch), 27 - History, Economics, Geography, Tamil (1 Batch)
Course Codes: 1, 2, 23, 27
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 7 - Tamil

GOVT VHSS, KULATHOOR, UCHAKKADA, TRIVANDRUM
School Code: 1045
School Name: GOVT VHSS, KULATHOOR, UCHAKKADA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2211145
Email ID: gvhsskulathoor@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 6 - Physics, Chemistry, Mathematics, Electronics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 6, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

NKM GOVT HSS, DHANUVACHAPURAM, TRIVANDRUM
School Code: 1046
School Name: NKM GOVT HSS, DHANUVACHAPURAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2233022
Email ID: nkmghss1@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 37 - Business Studies, Accountancy, Economics, Statistics (1 Batch)
Course Codes: 1, 37
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST.JOSEPH S HSS, ANCHENGO, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1051
School Name: ST.JOSEPH S HSS, ANCHENGO, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2659700
Email ID: anjengostjosephshss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 16 - History, Economics, Political Science, Social Work (1 Batch)
Course Codes: 1, 16
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

CONCORDIA LUTHERAN HSS, PEROORKADA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1047
School Name: CONCORDIA LUTHERAN HSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM
Phone No.: 04712438011
Email ID: clhssschool@yahoo.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 10, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

S.S.V HSS, CHIRAYINKIL, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1048
School Name: S.S.V HSS, CHIRAYINKIL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2646120
Email ID: saradavilasom@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Aided General
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

LEO XIII HSS, PULLUVILA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1049
School Name: LEO XIII HSS, PULLUVILA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2263344
Email ID: leo13hsspulluvila@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 11
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

SIVAGIRI HSS, VARKALA, TRIVNDRUM
School Code: 1050
School Name: SIVAGIRI HSS, VARKALA, TRIVNDRUM
Phone No.: 0470-2612244
Email ID: sivagirihss_01050_varkala@yahoo.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 30 - History, Economics, Political Science, Statistics (1 Batch), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 30, 36
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

R.R.V.GIRLS HSS, KILLIMANOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1052
School Name: R.R.V.GIRLS HSS, KILLIMANOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2672045
Email ID: rrvghss01052@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 38, 39
School Type: Aided General
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

JANATHA HSS, THEMBAMOOD, TRIVANDRUM
School Code: 1053
School Name: JANATHA HSS, THEMBAMOOD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2829017
Email ID: janatha1053@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

M.V HSS, THUNDATHIL, TRIVANDRUM
School Code: 1054
School Name: M.V HSS, THUNDATHIL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2712700
Email ID: mvhss@yahoo.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 10, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic, 4 - Sanskrit

PALLITHURA HSS, PALLITHURA, TRIVANDRUM
School Code: 1055
School Name: PALLITHURA HSS, PALLITHURA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2705343
Email ID: pallithurahss1055@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 11
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST.ANTONY S HSS, VALIATHURA, TRIVANDRUM
School Code: 1056
School Name: ST.ANTONY S HSS, VALIATHURA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2503210
Email ID: principalstantonyshss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

ST. MARY S HSS, VETTUKAD, TRIVANDRUM
School Code: 1057
School Name: ST. MARY S HSS, VETTUKAD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2500935
Email ID: hssvettucaud@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 39
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

R.K.D.N.S.S HSS, SASTHAMANGALAM, TRIVANDRUM
School Code: 1058
School Name: R.K.D.N.S.S HSS, SASTHAMANGALAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2725714
Email ID: rkdnss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (5 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 11, 38
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

ST.JOSEPH S HSS, THIRUVANANTHAURAM
School Code: 1059
School Name: ST.JOSEPH S HSS, TRIVANDRUM
Phone No.: 04712467078
Email ID: stjosephshss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (3 Batches), 19 - Sociology, Social Work, Psychology, Gandhian Studies (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 19, 39
School Type: Aided Minority
School Gender: Boys
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 10 - Latin

L.M.S BOYS HSS, AMARAVILA, TRIVANDRUM
School Code: 1060
School Name: L.M.S BOYS HSS, AMARAVILA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2221972
Email ID: 01060lmshssamaravila@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 10, 11
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

M.V. HSS, ARUMANOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1061
School Name: M.V. HSS, ARUMANOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 04712214376
Email ID: mvhssarumanoor@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GIRLS HSS, VENGANOOR, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1062
School Name: GIRLS HSS, VENGANOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2480425
Email ID: principalsudhir@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (4 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 10, 39
School Type: Aided General
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

V.P.S. BOYS HSS, VENGANOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1063
School Name: V.P.S. BOYS HSS, VENGANOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2480231
Email ID: vpsbhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (2 Batches)
Course Codes: 1, 38
School Type: Aided General
School Gender: Boys
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

UNDENCODE ST JOHN S HSS, CHERIYAKOLLA, TRIVANDRUM
School Code: 1064
School Name: UNDENCODE ST JOHN S HSS, CHERIYAKOLLA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2250768
Email ID: stjohnshssundancode@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

S.N.V HSS, NEDUNGANDA, TRIVANDRUM
School Code: 1065
School Name: S.N.V HSS, NEDUNGANDA, TRIVANDRUM
Phone No.: 04702605712
Email ID: snv01065@yahoo.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST. MARY S HSS, PATTOM, TRIVANDRUM
School Code: 1066
School Name: ST. MARY S HSS, PATTOM, TRIVANDRUM
Phone No.: 04712447395
Email ID: pattomstmarys@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (5 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (3 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 33 - Economics, Gandhian Studies, Communicative English, Computer Applications (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 11, 33, 36, 39
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 9 - Syriac

IQBAL HSS, PERINGAMALA, TRIVANDRUM
School Code: 1067
School Name: IQBAL HSS, PERINGAMALA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2846543
Email ID: hssiqbal@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 11, 39
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

L.M.S.HSS, CHEMBOOR, OTTASEKHARAMANGALAM PO, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1068
School Name: L.M.S.HSS, CHEMBOOR, OTTASEKHARAMANGALAM PO, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2255544
Email ID: chemboorlmshss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 10, 39
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

NEW HSS, NELLIMOODU, TRIVANDRUM
School Code: 1069
School Name: NEW HSS, NELLIMOODU, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2260858
Email ID: nhssnellimood@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 11, 36
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

S.N G. HSS, CHEMPAZHANTHY, TRIVANDRUM
School Code: 1070
School Name: S.N G. HSS, CHEMPAZHANTHY, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2596425
Email ID: snghss1070@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 10, 39
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

S.N.V. HSS, ANAD, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1071
School Name: S.N.V. HSS, ANAD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2813280
Email ID: snvhss1071anad@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST JOHNS MODEL HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM
School Code: 1072
School Name: ST JOHNS MODEL HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2530776
Email ID: stjohnsmodelhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (2 Batches), 15 - History, Economics, Political Science, Philosophy (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (2 Batches)
Course Codes: 1, 5, 15, 39
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 9 - Syriac

NSS HSS, PALKULANGARA, TRIVANDRUM
School Code: 1073
School Name: NSS HSS, PALKULANGARA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2466877
Email ID: nsshss01073@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

SN HSS, UZHAMALAKKAL, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1074
School Name: SN HSS, UZHAMALAKKAL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2899699
Email ID: snhsshighsec@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 11
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST THOMAS HSS, POONTHURA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1075
School Name: ST THOMAS HSS, POONTHURA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2380183
Email ID: stthomashssp@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 16 - History, Economics, Political Science, Social Work (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 16
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

MUSLIM GIRLS HSS, KANIYAPURAM, TRIVANDRUM
School Code: 1076
School Name: MUSLIM GIRLS HSS, KANIYAPURAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2750925
Email ID: mghsskpm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 22 - History, Economics, Geography, Malayalam (1 Batch)
Course Codes: 1, 10, 22
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic, 4 - Sanskrit

MCHSS, KOTTUKALKONAM, THARUVANANTHAPURAM
School Code: 1077
School Name: MCHSS, KOTTUKALKONAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2406088
Email ID: mchsskottukalkonam@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 11, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

SALVATION ARMY HSS, KOWDIAR, TRIVANDRUM
School Code: 1078
School Name: SALVATION ARMY HSS, KOWDIAR, TRIVANDRUM
Phone No.: 04716574934
Email ID: sahsskowdiar@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

PKS HSS, KANJIRAMKULAM, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1079
School Name: PKS HSS, KANJIRAMKULAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2265262
Email ID: principalpkshss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (4 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (2 Batches)
Course Codes: 1, 11
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

LMS HSS, VATTAPPARA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1080
School Name: LMS HSS, VATTAPPARA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2587507
Email ID: 1080lmshssvattappara@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 11
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

ST MARY S HSS, VIZHINJAM, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1081
School Name: ST MARY S HSS, VIZHINJAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2485577
Email ID: stmaryshssvzm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 16 - History, Economics, Political Science, Social Work (1 Batch)
Course Codes: 1, 16
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

MUSLIM HSS, EDAVA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1082
School Name: MUSLIM HSS, EDAVA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2664025
Email ID: muslimhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 36, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

JANARDHANAPURAM HSS, OTTASEKHARAMANGALAM, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1083
School Name: JANARDHANAPURAM HSS, OTTASEKHARAMANGALAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2257656
Email ID: jphssosm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

DVMNNM HSS, MARANALLUR, TRIVANDRUM
School Code: 1084
School Name: DVMNNM HSS, MARANALLUR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2297411
Email ID: dvmnnmhssmaranalloor08@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 36
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

VTMNSS GIRLS HSS, DHANUVACHAPURAM, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1085
School Name: VTMNSS GIRLS HSS, DHANUVACHAPURAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2234410
Email ID: VTMNSSGHSS01085@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST.THOMAS HSS, AMBOORI, TRIVANDRUM
School Code: 1086
School Name: ST.THOMAS HSS, AMBOORI, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2246185
Email ID: stthomas20a2011@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 16 - History, Economics, Political Science, Social Work (1 Batch)
Course Codes: 1, 16
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST XAVIER S HSS, PEYAD, TRIVANDRUM
School Code: 1087
School Name: ST XAVIER S HSS, PEYAD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2289158
Email ID: st.xaviershsspeyad@ymail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 39, 11
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

AM HSS, THIRUMALA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1088
School Name: AM HSS, THIRUMALA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2357479
Email ID: amhss.1088@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 34 - Sociology, Journalism, Communicative English, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 34
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

BNVV HSS, THIRUVALLAM, TRIVANDRUM
School Code: 1089
School Name: BNVV HSS, THIRUVALLAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2384968
Email ID: bnvhsstvlm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 2 - Physics, Chemistry, Biology, Home Science (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 2, 5, 11
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 4 - Sanskrit

MULAVANA VHSS, VAMANAPURAM, TRIVANDRUM
School Code: 1090
School Name: MULAVANA VHSS, VAMANAPURAM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2835030
Email ID: mulamanahss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 2 - Physics, Chemistry, Biology, Home Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 2, 11
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic, 4 - Sanskrit

AL- UTH-UMAN ENGLISH MEDIUM HSS, KAZHAKKOOTTAM, TRIVANDRUM
School Code: 1091
School Name: AL- UTH-UMAN ENGLISH MEDIUM HSS, KAZHAKKOOTTAM, TRIVANDRUM, 695582
Phone No.: 0471-2418428
Email ID: aluthumanemhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam, 3 - Arabic

TECHNICAL HSS, MUTTADA, MUTTADA P.O., TRIVANDRUM
School Code: 1092
School Name: TECHNICAL HSS, MUTTADA, MUTTADA P.O., TRIVANDRUM-695025
Phone No.: 0471-2543888
Email ID: thssmuttada@ihrd.ac.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 40 - Physics, Chemistry, Mathematics, Electronic Service Technology (4 Batches)
Course Codes: 1, 40
School Type: Technical
School Gender: Co-Education
Second Language: 13 - Computer Information Technology

BEEMA MAHEEN HSS, BEEMAPALLY, TRIVANDRUM
School Code: 1093
School Name: BEEMA MAHEEN HSS, BEEMAPALLY, TRIVANDRUM, 695008
Phone No.: 0471-2500075
Email ID: bmbeemahss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 11, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 3 - Arabic, 1 - Malayalam

CHRIST NAGAR EM HSS, TRIVANDRUM 695003
School Code: 1094
School Name: CHRIST NAGAR EM HSS, TRIVANDRUM, 695003
Phone No.: 0471-2318482
Email ID: cnehss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 9 - Physics, Chemistry, Biology, Psychology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 9, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 8 - French, 1 - Malayalam, 2 - Hindi

HOLY ANGELS CONVENT HSS, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1095
School Name: HOLY ANGELS CONVENT HSS, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2476166
Email ID: plus2holyangels@rediffmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 34 - Sociology, Journalism, Communicative English, Computer Applications (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 34, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

LOYOLA HSS, SREEKARIYAM, TRIVANDRUM, 695017
School Code: 1096
School Name: LOYOLA HSS, SREEKARIYAM, TRIVANDRUM, 695017
Phone No.: 0471-2598585
Email ID: loyolaschooltvm@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Boys
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

LOURDE MOUNT HSS, VATTAPPARA, TRIVANDRUM
School Code: 1097
School Name: LOURDE MOUNT HSS, VATTAPPARA, TRIVANDRUM, 695028
Phone No.: 0472-2585034
Email ID: prinlourdes@yahoo.co.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

MMR HSS, NEERAMANKARA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1098
School Name: MMR HSS, NEERAMANKARA, TRIVANDRUM, 40
Phone No.: 0471-2490969
Email ID: mmrhsstvm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 4 - Sanskrit, 2 - Hindi

NAVABHARATH HSS, KIZHUVILAM.P.O, ATTINGAL, THIRUVANANTHAURAM  695104
School Code: 1099
School Name: NAVABHARATH HSS, KIZHUVILAM.P.O, ATTINGAL, TRIVANDRUM, 695104
Phone No.: 0470-2622877
Email ID: NAVABHARATHEMHSSATTINGAL@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

NIRMALA BHAVAN EM HSS, KAWDIAR, TRIVANDRUM, 
School Code: 1100
School Name: NIRMALA BHAVAN EM HSS, KAWDIAR, TRIVANDRUM, 695003
Phone No.: 0471-2317772
Email ID: nirmalabhavanschool@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Girls
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

SARVODAYA VIDYALAYA HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM, 15
School Code: 1101
School Name: SARVODAYA VIDYALAYA HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM, 15
Phone No.: 0471-2530831
Email ID: sarvodayavidyalaya1973@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

DARSANA HSS, NEDUMANGADU, TRIVANDRUM, 695541
School Code: 1102
School Name: DARSANA HSS, NEDUMANGADU, TRIVANDRUM, 695541
Phone No.: 0472-2812564
Email ID: darsanaehssnedumangad@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST. MARY'S HSS, KAMUKINKODE, TRIVANDRUM, 695123
School Code: 1103
School Name: ST. MARY'S HSS, KAMUKINKODE, TRIVANDRUM, 695123
Phone No.: 047-12223798
Email ID: st.maryskmkd@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

ST.THERESA'S CONVENT GHSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDR, 695121
School Code: 1104
School Name: ST.THERESA'S CONVENT GHSS, NEYYATTINKARA, TRIVANDR, 695121
Phone No.: 0471-2223397
Email ID: st_thereses@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

CARMEL GIRLS HSS, VAZHUTHACAD, TRIVANDRUM, 695014
School Code: 1105
School Name: CARMEL GIRLS HSS, VAZHUTHACAD, TRIVANDRUM, 695014
Phone No.: 0471-2336025
Email ID: carmelschooltvm@asianetindia.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (3 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (2 Batches), 34 - Sociology, Journalism, Communicative English, Computer Applications (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 34, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 8 - French, 2 - Hindi

ST.GORETTI'S HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM, 695015
School Code: 1106
School Name: ST.GORETTI'S HSS, NALANCHIRA, TRIVANDRUM, 695015
Phone No.: 0471-2531178
Email ID: hss.stgorettis@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 9 - Physics, Chemistry, Biology, Psychology (1 Batch)
Course Codes: 1, 9
School Type: Un-Aided
School Gender: Girls
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

SSM HSS, KOCHALUMOODU, MUDAPURAM, CHIRAYINKIL, TRI, 695314
School Code: 1107
School Name: SSM HSS, KOCHALUMOODU, MUDAPURAM, CHIRAYINKIL, TRI, 695314
Phone No.: 0470-2642663
Email ID: ssmhssmudapuram@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

EVANS HSS, PARASALA, TRIVANDRUM, 695502
School Code: 1108
School Name: EVANS HSS, PARASALA, TRIVANDRUM, 695502
Phone No.: 0471-2204998
Email ID: evanshss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (4 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 6 - Physics, Chemistry, Mathematics, Electronics (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (2 Batches), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 6, 11, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 7 - Tamil, 2 - Hindi

ST. CHRISOSTEM EM HSS, NELLIMMOODU, TRIVANDRUM, 695524
School Code: 1110
School Name: ST. CHRISOSTEM EM HSS, NELLIMMOODU, TRIVANDRUM, 695524
Phone No.: 0471-2265250
Email ID: stchryshss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

SHREE VIDYADHI RAJA VIDYAMANDIR HSS, VELLAYAMBALAM, TRIVANDRUM, 695010
School Code: 1111
School Name: SHREE VIDYADHI RAJA VIDYAMANDIR HSS, VELLAYAMBALAM, TRIVANDRUM, 695010
Phone No.: 0471-2725494
Email ID: vidyadirajatvm@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (2 Batches)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

Sr. ELIZEBETH JOEL CSI EM HSS, ATTINGAL, TRIVANDRUM, 695101
School Code: 1112
School Name: Sr. ELIZEBETH JOEL CSI EM HSS, ATTINGAL, TRIVANDRUM, 695101
Phone No.: 0470-2620010
Email ID: sr.elizabethcsischool@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

CHINMAYA VIDYALAYA HSS, VAZHUTHACAUD, TRIVANDRUM, 695010
School Code: 1113
School Name: CHINMAYA VIDYALAYA HSS, VAZHUTHACAUD, TRIVANDRUM, 695010
Phone No.: 0471-2724136
Email ID: chin_vcaud@yahoo.co.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam, 4 - Sanskrit

JYOTHI NILAYAM HSS, KAZHAKKOOTTAM, TRIVANDRUM, 695586
School Code: 1114
School Name: JYOTHI NILAYAM HSS, KAZHAKKOOTTAM, TRIVANDRUM, 695586
Phone No.: 0471-2704296
Email ID: jyotinilayam@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

LITTLE FLOWER EM HSS, EDAVA, TRIVANDRUM
School Code: 1115
School Name: LITTLE FLOWER EM HSS, EDAVA, TVM, clubbed to 01028, 695311
Phone No.: 0470-2660156
Email ID: edavalittleflower@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

OUR LADY OF MERCY HSS, PUTHUKURISSI, TRIVANDRUM, 695303
School Code: 1116
School Name: OUR LADY OF MERCY HSS, PUTHUKURISSI, TRIVANDRUM, 695303
Phone No.: 0471-2428311
Email ID: ourladyputhucurichy@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

FR. PHILIP'S HSS, NELLIKODU, TRIVANDRUM, 695571
School Code: 1117
School Name: FR. PHILIP'S HSS, NELLIKODU, TRIVANDRUM, 695571
Phone No.: 0471-2290925
Email ID: frphiliphss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

HOLY TRINITY HSS, ALTHARA, SREEKARYAM, TRIVANDRUM, 695017
School Code: 1119
School Name: HOLY TRINITY HSS, ALTHARA, SREEKARYAM, TRIVANDRUM, 695017
Phone No.: 0471-2598279
Email ID: trinity.holytrinity@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

PTM HSS, MARUTHOORKONAM, KOTTUKAL.P.O, THIRUVANANTHAPURAM, 695501
School Code: 1120
School Name: PTM HSS, MARUTHOORKONAM, KOTTUKAL.P.O, TRIVANDRUM, 695501
Phone No.: 0471-2127959
Email ID: ptmhss10@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

ST. HELEN'S GHSS, LOURDUPURAM, THIRUVANANTHAPURAM 695524
School Code: 1121
School Name: ST. HELEN'S GHSS, LOURDUPURAM, TRIVANDRUM, 695524
Phone No.: 0471-2260635
Email ID: sthelenshsstvm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 33 - Economics, Gandhian Studies, Communicative English, Computer Applications (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 33, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam

ROSAMISTICA HSS, PULIMKUDY, TRIVANDRUM, 695521
School Code: 1122
School Name: ROSAMISTICA HSS, PULIMKUDY, TRIVANDRUM, 695521
Phone No.: 0471-2268732
Email ID: rmohss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 16 - History, Economics, Political Science, Social Work (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 16, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam

SAMUEL LMS HSS PARASSALA, TRIVANDRUM, 695502
School Code: 1123
School Name: SAMUEL LMS HSS PARASSALA, TRIVANDRUM, 695502
Phone No.: 0471-2201002
Email ID: slmshsscheruvarakonam@yahoo.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

VICTORY GIRLS HSS, NEMOM, TRIVANDRUM, 695020
School Code: 1124
School Name: VICTORY GIRLS HSS, NEMOM, TRIVANDRUM, 695020
Phone No.: 0471-2391395
Email ID: vghssnenom44056@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam

MANARUL HUDA HSS, PAZHAKUTTY, THIRUVANANTHAPURAM 695561
School Code: 1125
School Name: MANARUL HUDA HSS, PAZHAKUTTY, TRIVANDRUM, 695561
Phone No.: 0472-2802398
Email ID: mhhssndd@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 3 - Arabic, 2 - Hindi, 1 - Malayalam

TECHNICAL HSS, CHIRAYINKIL, TRIVANDRUM 695304
School Code: 1126
School Name: TECHNICAL HSS, CHIRAYINKIL, TRIVANDRUM, PIN : 695304
Phone No.: 0470-2640463
Email ID: thssattingal@ihrd.ac.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 6 - Physics, Chemistry, Mathematics, Electronics (1 Batch), 40 - Physics, Chemistry, Mathematics, Electronic Service Technology (1 Batch)
Course Codes: 1, 6, 40
School Type: Technical
School Gender: Co-Education
Second Language: 13 - Computer Information Technology

P.R.WILLIAM HSS, KATTAKADA, TRIVANDRUM
School Code: 1127
School Name: P.R.WILLIAM HSS, KATTAKADA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2295000
Email ID: prwhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 11
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. VHSS, VAKKOM, TRIVANDRUM
School Code: 1128
School Name: GOVT. VHSS, VAKKOM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2655801
Email ID: ghssvkm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 36
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. GHSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM
School Code: 1130
School Name: GOVT. GHSS, PEROORKADA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2438219
Email ID: principalgghss1130@yahoo.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 38
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. VHSS, POOVAR, TRIVANDRUM
School Code: 1131
School Name: GOVT. VHSS, POOVAR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2209960
Email ID: govthsspoovar@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 37 - Business Studies, Accountancy, Economics, Statistics (1 Batch)
Course Codes: 1, 37
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, VILAVOORKAL, TRIVANDRUM
School Code: 1132
School Name: GOVT. HSS, VILAVOORKAL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2283685
Email ID: vilavoorkalghss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, AIROORPARA, TRIVANDRUM
School Code: 1133
School Name: GOVT. HSS, AIROORPARA, TRIVANDRUM
Phone No.: 04712719860
Email ID: principalghssaypra@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 38
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. BOYS HSS, KARAMANA, TRIVANDRUM
School Code: 1134
School Name: GOVT. BOYS HSS, KARAMANA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2343190
Email ID: gbhsskaramana@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Boys
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. VHSS, PARASSALA, TRIVANDRUM
School Code: 1135
School Name: GOVT. VHSS, PARASSALA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2205860
Email ID: vhssprsla@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 37 - Business Studies, Accountancy, Economics, Statistics (1 Batch)
Course Codes: 1, 37
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. LVHSS, ARAYOOR, CHENGAL, TRIVANDRUM
School Code: 1136
School Name: GOVT. LVHSS, ARAYOOR, CHENGAL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2234430
Email ID: arayoorgovtlvhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 37 - Business Studies, Accountancy, Economics, Statistics (1 Batch)
Course Codes: 1, 37
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. VHSS, ARYANAD, TRIVANDRUM
School Code: 1137
School Name: GOVT. VHSS, ARYANAD, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2851855
Email ID: ghssarnd@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 11, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, POOVACHAL, TRIVANDRUM
School Code: 1138
School Name: GOVT. HSS, POOVACHAL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2895961
Email ID: www.poovachalhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 38
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, ARUVIKKARA, TRIVANDRUM
School Code: 1139
School Name: GOVT. HSS, ARUVIKKARA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2889138
Email ID: principalhssaruvikkara@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch)
Course Codes: 1, 36
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, KAZHAKUTTOM, TRIVANDRUM
School Code: 1140
School Name: GOVT. HSS, KAZHAKUTTOM, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2412606
Email ID: kazhakuttomhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, KAVALAYOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1141
School Name: GOVT. HSS, KAVALAYOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2687333
Email ID: ghss_kavalayoor_01141@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 38
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, KAPPIL, TRIVANDRUM
School Code: 1142
School Name: GOVT. HSS, KAPPIL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2664200
Email ID: hsskappil@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, MYLACHAL, ARIYANGODE, TRIVANDRUM
School Code: 1143
School Name: GOVT. HSS, MYLACHAL, ARIYANGODE, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2257800
Email ID: ghssmylachal01143@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. VHSS, VATTIYOORKAVU, TRIVANDRUM
School Code: 1144
School Name: GOVT. VHSS, VATTIYOORKAVU, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2368710
Email ID: ghssvattiyoorkavu@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 37 - Business Studies, Accountancy, Economics, Statistics (1 Batch)
Course Codes: 1, 37
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. VHSS, VITHURA, TRIVANDRUM
School Code: 1145
School Name: GOVT. VHSS, VITHURA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2856402
Email ID: vithurahss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch), 37 - Business Studies, Accountancy, Economics, Statistics (2 Batches)
Course Codes: 1, 10, 37
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS FOR GIRLS, KANNIAKULANGARA, TRIVANDRUM
School Code: 1146
School Name: GOVT. HSS FOR GIRLS, KANNIAKULANGARA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2831400
Email ID: girlshss1146@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 11
School Type: Government
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, POOVATHOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1147
School Name: GOVT. HSS, POOVATHOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0472-2801241
Email ID: pvthrghss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, AZHOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1148
School Name: GOVT. HSS, AZHOOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2635486
Email ID: ghssazhoor@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 38
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, ELAMBA, TRIVANDRUM
School Code: 1149
School Name: GOVT. HSS, ELAMBA, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2637088
Email ID: elmbhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

THATTATHUMALA GOVT. HSS, TRIVANDRUM
School Code: 1150
School Name: THATTATHUMALA GOVT. HSS, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2648033
Email ID: 01150.tmala@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, KEEZHAROOR, TRIVANDRUM
School Code: 1151
School Name: GOVT. HSS, KEEZHAROOR, TRIVANDRUM
Phone No.: 0471-2278280
Email ID: ghsskeezharoor@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 16 - History, Economics, Political Science, Social Work (1 Batch)
Course Codes: 1, 16
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

VENGANOOR GOVT. MODEL HSS, TRIVANDRUM
School Code: 1152
School Name: VENGANOOR GOVT. MODEL HSS, TRIVANDRUM
Phone No.: 04712483100
Email ID: ghssvgr@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. VHSS, ALAMCODE, TRIVANDRUM
School Code: 1153
School Name: GOVT. VHSS, ALAMCODE, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2623099
Email ID: hssalamcode@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 38
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

GOVT. HSS, PALLICKAL, TRIVANDRUM
School Code: 1154
School Name: GOVT. HSS, PALLICKAL, TRIVANDRUM
Phone No.: 0470-2681399
Email ID: ghsspallickal@yahoo.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 38
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi, 3 - Arabic

NSS HSS, M.G.COLLEGE CAMPUS, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1155
School Name: NSS HSS, M.G.COLLEGE CAMPUS, THIRUVANANTHAPURAM
Phone No.: 0471-2541172
Email ID: nsshssk@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 11, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

CORDOVA HSS, AMBALATHARA, POONTHURA., THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1156
School Name: CORDOVA HSS, AMBALATHARA, POONTHURA., THIRUVANANTHAPURAM
Phone No.: 0471-2383839
Email ID: cordovahss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 34 - Sociology, Journalism, Communicative English, Computer Applications (1 Batch), 36 - Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 34, 36, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 3 - Arabic, 2 - Hindi, 1 - Malayalam

ST. THOMAS HSS, MUKKOLAKKAL, THIRUVANANTHAPURAM, 695044
School Code: 1157
School Name: ST. THOMAS HSS, MUKKOLAKKAL, THIRUVANANTHAPURAM, 695044
Phone No.: 0471-2511111
Email ID: sthss05@yahoo.co.in (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (2 Batches), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam, 8 - French

KTCT EMR HSS, KADUVAYIL, THOTTAKKAD, KALLAMBALAM, THIRUVANANTHAPURAM, 695605
School Code: 1158
School Name: KTCT EMR HSS, KADUVAYIL, THOTTAKKAD, KALLAMBALAM, THIRUVANANTHAPURAM, 695605
Phone No.: 0470-2146011
Email ID: ktcthss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 11, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

GEM KNOW MODEL HSS, MEL-VETTOOR, VARKALA, THIRUVANANTHAPURAM 695312
School Code: 1159
School Name: GEM KNOW MODEL HSS, MEL-VETTOOR, VARKALA, 695312
Phone No.: 0470-2600601
Email ID: gkmhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

SREE VIDHYADHI RAJA EM HSS, ATTINGAL, THIRUVANANTHAPURAM, 695101
School Code: 1160
School Name: SREE VIDHYADHI RAJA EM HSS, ATTINGAL, THIRUVANANTHAPURAM, 695101
Phone No.: 0470-2624461
Email ID: attingalsvemhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

SREE VIDHYADHI RAJA VIDYANILAYAM HSS, NEYYATTINKARA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1161
School Name: SREE VIDHYADHI RAJA VIDYANILAYAM HSS, NEYYATTINKARA, THIRUVANANTHAPURAM
Phone No.: 0471-2222489
Email ID: shreevidyadhiraja@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 5
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

SANTHIGIRI VIDYABHAVAN HSS, SANTHIGIRI, THIRUVANANTHAPURAM, 695589
School Code: 1162
School Name: SANTHIGIRI VIDYABHAVAN HSS, SANTHIGIRI, THIRUVANANTHAPURAM, 695589
Phone No.: 0471-2410514
Email ID: santhigirividyabhavanhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 34 - Sociology, Journalism, Communicative English, Computer Applications (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 5, 34, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

SRI SATHYA SAI HSS, VELLANAD, TVM, 695543
School Code: 1163
School Name: SRI SATHYA SAI HSS, VELLANAD, TVM, 695543
Phone No.: 0472-2883779
Email ID: saisree_01@sify.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 2 - Physics, Chemistry, Biology, Home Science (1 Batch), 5 - Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science (1 Batch), 33 - Economics, Gandhian Studies, Communicative English, Computer Applications (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 2, 5, 33, 39
School Type: Un-Aided
School Gender: Co-Education
Second Language: 2 - Hindi, 1 - Malayalam

SAM GOVT MODEL RESIDENTIAL SPORTS HSS, VELLAYANI, TRIVANDRUM 695522
School Code: 1164
School Name: SAM Govt Model Residential Sports HSS, Vellayani, Tvm, Ist year only, 695522
Phone No.: 0471-2381601
Email ID: ayyankali@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 10
School Type: Residential
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam

GOVT HSS, CHERUNNIYOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1165
School Name: Govt.HSS, Cherunniyoor
Phone No.: 0470-2601101
Email ID: ghscherunniyoor@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT.HSS, AYIRA, TRIVANDRUM
School Code: 1166
School Name: Govt.HSS, Ayira
Phone No.: 0471-2200915
Email ID: gkvhsayira44044@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 14 - History, Economics, Political Science, Gandhian Studies (1 Batch)
Course Codes: 1, 14
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GVHSS KOTTUKAL, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1167
School Name: GVHSS Kottukal
Phone No.: 0471-2269056
Email ID: gvhsskottukal@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. VHSS, PARUTHIPPALLY, TRIVANRUM
School Code: 1168
School Name: Govt.VHSS, Paruthippally
Phone No.: 0472-2852265
Email ID: paruthippallyhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. HSS, NAGAROOR, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1169
School Name: Govt.HSS, Nagaroor
Phone No.: 04702678467
Email ID: ghssnagaroor@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 38 - Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science (1 Batch)
Course Codes: 1, 38
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT. GOVT.VHSS, NJEKKAD, TRIVANDRUM
School Code: 1170
School Name: Govt.VHSS, Njekkad
Phone No.: 0470-2692274
Email ID: gvhssnjekkad@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 44 - Social Work, Journalism, Communicative English, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 44
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT.HSS, KODUVAZHANOOR, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1171
School Name: Govt.HSS, Koduvazhanoor
Phone No.: 0470-2678045
Email ID: ghskdr@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

GOVT.HSS, THRUPURAM, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1172
School Name: Govt.HSS, Thirupuram
Phone No.: 0471-2211034
Email ID: hssthirupuram1172@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Government
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

SNV HSS, Panayara PANAYARA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1173
School Name: SNV HSS, Panayara
Phone No.: 09746987888
Email ID: snvhsspanayara2014@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

NSS HSS,  MADAVOOR, TRIVANDRUM
School Code: 1174
School Name: NSS HSS, Madavoor
Phone No.: 0470-2682096
Email ID: principalnsshss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch)
Course Codes: 1, 11
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

SKVHSS, NANNIYODE, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1175
School Name: SKVHSS, Nanniyode
Phone No.: 0472-2840242
Email ID: nanniyodeskvhss@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 10 - History, Economics, Political Science, Geography (1 Batch)
Course Codes: 1, 10
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

VICTORY VOCATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL, NEMOM, TRIVANDRUM
School Code: 1176
School Name: Victory Vocational Higher Secondary School, Nemom
Phone No.: 0471-2392143
Email ID: vvhss1176@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Aided General
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

PHMKM HSS, PANAVOOR, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1177
School Name: PHMKM HSS, Panavoor
Phone No.: 0472-2865126
Email ID: phmkmvhsspanavoor@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

VPM HSS, VELLARADA, TRIVANDRUM
School Code: 1178
School Name: VPM HSS, Vellarada
Phone No.: 0471-2242149
Email ID: vpmhssprincipal@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 42 - History, Economics, Political Science, Malayalam (1 Batch)
Course Codes: 1, 42
School Type: Aided Backward
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

St. MICHELS HSS, KADINAMKULAM, TRIVANDRUM
School Code: 1179
School Name: St. Michels HSS Kadinamkulam
Phone No.: 0471-2428668
Email ID: stmichaelshskdm@gmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 1 - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 1, 39
School Type: Aided Minority
School Gender: Co-Education
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi

CHINNAMMA MEMORIAL GIRLS HSS, POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM
School Code: 1180
School Name: CHINNAMMA MEMORIAL GIRLS HSS, POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM
Phone No.: 0471-2351132
Email ID: cmghss@rediffmail.com (link sends e-mail)
Subject Combination: 11 - History, Economics, Political Science, Sociology (1 Batch), 39 - Business Studies, Accountancy, Economics, Computer Applications (1 Batch)
Course Codes: 11, 39
School Type: Aided General
School Gender: Girls
Second Language: 1 - Malayalam, 2 - Hindi