ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Thoppichantha

Thoppichantha is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Perunkulam and Thottikkallu on Kadakkavur - Alamcode Road. Thoppichantha is around 1.6 km from Mananakku, 1.6 km from Kavalayoor, 4.5 km from Cherunniyoor, 4.5 km from Kadakkavur, 2.7 km from Alamcode, 3.7 km from Attingal and 9 km from Varkala. Main landmarks are  Indira Auditorium, Manamboor Co-operative Bank, Maruthi Serivice Station etc.The nearest Airport is Trivandrum International Airport Kadakkavur is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station (Train time today)
Location of Thoppichantha