ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kallikkad / Kallikkadu

Kallikkad / Kallikkadu is a village located in Thiruvananthapuram District of Kerala. Kallikkad Junction is situated between Veeranakavu and Neyyar Dam on Kattakada -  Neyyar Dam road. This place is around 3 km from Neyyar Dam, 6 km from Kattakada, 12 km from Vellarada, 5 km from Kuttichal, 7.5 km from Aryanad and 9 km from Vellanad. Neyyar dam is situated in this panchayath. There are so meny Kani settlements in this panchayath. Vlavetti is one of them. This panchayath have prominent historical and cultural backgrounds. The Travancore King, Marthanda Varma's plight against Ettuveetil pillas were through the mountain paths of Kallikkadu.

The famous Kanipattu strike was organised by the leaders of Kallikkad and Ottasekharamangalam. Vikraman Nair, Kallikkad Gangan (Gangadharan)Politburo member, Kunjiraman Nair etc. were the leaders. Kallikkad Ramachandran the famous filim maker and writer's birthplace is in Kallikkad. K R Ajayan, the journalist and short story writer is from this village. sporting union the famous spots club contributed meny yongsters to the field. Adhyathma Chinthalaya Ashramam is at Neyyardam-Kallikkad. Sivanda Yoga Kendra in Neyyardam is the world denoted spiritual place at Neyyardam in Kallikkad. The Neyyardam was built in the land given by a famous agriculturist and Landlord Mr. Karuvachi Krishnan Panicker, Maruthummootil, Kallikkad and many of his family members from Kallikkad.

Other landmarks are Kallikkad Bhadrakali Devi Temple, Mankaramoottam Shiva Temple, The Federal Bank Kallikkadu Branch, Chinthalaya Vidyalayam,  Kallikkad Gramapanchayath Stadium etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Neyyattinkara Railway Station is the nearest Railway Station. 
Location of Kallikkad / Kallikkadu (Satellite view) 

Chinthalaya Vidyalayam

Chinthalaya Vidyalayam located at Kallikkad, Thiruvananthapuram, is established with a vision of providing quality education to students. The school is affiliated to Central Board of Secondary Education (CBSE). Chinthalaya Vidyalayam is dedicated to provide world class educational facilities to the students and offers education from classes Nursery - Class XII. To ensure the complete development of the children, Chinthalaya Vidyalayam encourages the students to take part in various co-curricular activities held in school such as music, dance, arts and sports. The echo friendly green campus of Chinthalaya Vidyalayam is well equipped with the modern infrastructural facilities such as spacious ventilated class rooms with the latest teaching aids, rich library, state-of-the-art computer labs, science labs and play ground.