ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Chempakamangalam

Chempakamangalam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is  situated between Korani and  Thonnakkal on Attingal  –  Kazhakuttom Road. National Highway 47 passes through this place. Chempakamangalam is around 2 km from Korani, 1.8 km from Thonnakkal, 6 km from  Attingal, 4.2 km from Murukkumpuzha 7 km from Kaniyapuram and 10 km from Kazhakuttom. Main landmarks are State Bank of Travancore-Chempakamangalam Branch, A.T. Kovoor Grandhasala, Milma Society, Chempakamangalam Market etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Murukkumpuzha Railway Station is the nearest Railway Station.

Location of Chempakamangalam (Satellite view)