ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Manamboor / Manambur / Manampore

Manamboor / Manambur / Manampore is a village located in Thiruvananthapuram district of Kerala. It lies on the way from Attingal to Varkala. The place is around 6 km from Attingal, 7 km from Varkala, 5 km from Vadasserikonam, 4 km from Cherunniyoor Junction, 2 km from Kavalayoor Junction, 7.5 km from Kadakkavur and 6 km from Kallambalam. Main landmarks are Thirumanambur Balasubramanya Swamy Temple, Thoriyottu Maadan Nada, Parthukonam Temple, Ottoor Temple, Manambur Government Community Health Centre, Federal Bank-Manambur Branch, Manamboor Grama Panchayath Office, Manamboor Village Office, Manambur Post Office, Global School, Sadhanathil English Medium School, Manamboor Govt. Upper Primary School, Ottoor UP School, Mahakavi Kumaranashan Tomb & K.A.M.U.P.S etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport. Varkala Sivagiri Railway Station and Kadakkavoor Railway Station are  the nearest Railway Stations.