ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kavalayoor

Kavalayoor is a residential area near Mananakku in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place is situated between Mananakku and Moongode Junction on Attingal – Mananakku – Cherunniyoor - Varkala Road. Kavalaoor is around about 1.9 km from Mananakku Junction, about 2.7 km from Cherunniyoor, about 4 km from Kadakkavoor, about 4.9 km from Attingal, about 4 km from Alamcode and about 7 km from Varkala. Main landmarks are Kavalayoor Sree Mahadevar Vishnu Temple, Amman Kovil, Kavalayoor Juma Masjid, Town Masjid, Govt. Higher Secondary School, Girls Higher Secondary School, The Federal Bank-Manamboor Branch, Co-operative Bank, Janatha Hospital etc.  The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station (4 km) is the nearest Railway Station.