ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Thirupuram

Thirupuram is located  in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is located between Arumanoor and Olathanni on Poovar – Neyyattinkara road. Thirupuram is about 3 km from Arumanoor, about 5.2 km from Poovar and about 6.5 km from Neyyattinkara. This place is also very near to the Vizhinjam and Kovalam. The famous Thirupuram Siva Temple is situated here. The famous Sivarathri festival of Thirupuram Siva Temple is the most important.There is also a story behind the name Thirupuram. It is believed that this the place where lord Siva sits after the Thripura dahanam. Thus the village got the name Thripuram which later got changed to Thirupuram. Other landmarks are Thirupuram Nagar Kaavu, Thirupuram St.Xaviers Church etc.. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Neyyattinkara Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station