പണം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിച്ചു ലാഭം നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Phone Numbers of Important Government Offices

Agriculture Department-  0471-2304481 
Animal Husbandry Department- 0471-2302283
Archeology Department-  0471-2323297 
Archives- 04712478728
Armed Police Battalion- 0471-2338144
Ayurveda- 04712322620
Central Prison Poojappura- 0471-2342138
C - Dit- 04712380910
Central Stamp Depot- 0471-2323266
Chemical Examiner’s Lab- 0471-2461568
C I D Special Branc- 0471-2554452
Civil Supplies- 0471-2321152
Collectorate Office- 0471-2462361
District Collectorate- 0471-2462471
Collectorate Taluk Office, Fort/Thahasildar- 0471-2462006
Crime Branch- 0471-2722223
Diary Development- 0471-2445749
Directorate Of Health Service- 0471-2302490
Directorate Of Hire Secondary Education- 0471-2320714
Directorate Of Mining & Geology- 0471-2447184
Directorate Of Cultural Publication- 0471-2328351
Directorate Of Insurance- 0471-2330096
Directorate Of Local Fund Audit- 0471-2304038
Directorate Of Medical Education- 0471-2444011
Directorate Of Port - 0471-2724533
Directorate Of Public Instructions- 0471-2324601
Directorate Of Technical Education- 0471-2451741
District Primary Education Programme- 0471-2320352
Divisional Employment Exchange- 0471-2476713
Drugs Control- 0471-2471896
Employment Directorate- 0471-2322181
E S I- 0471-2323960
Excise Department- 0471-2332632
Forensic Laboratory- 0471-2721533
Friends Janasevana Kendra - 0471-2338652
Government Guest House- 0471-2324259
Government Analysis Laboratory0471-2472192
Government Press- 0471-2331458
Ground Water Department- 0471-2553039
Handicraft Development Corporation Of Kerala- 0471-2331358
K S I D C- 0471-2330613
K T D F C- 0471-2326883
Kerala Agro Industries Corporation Limited- 0471-2463188
Kerala State Beverages Corporation- 0471-2724970
Kerala Artisans Development Corporation- 0471-2460107
Kerala Automobiles Limited- 0471-2222512
Kerala Health Research & Welfare Society- 0471-2446623
Kerala Hi-tech Industries Limited- 0471-2501325
Kerala Live Stock Development Board Limited- 0471-2440920
Kerala Lokayuktha- 0471-2300362
Kerala Public Men Corruption Commission- 0471-2451804
Kerala Public Service Commission- 0471- 2448165
Kerala Sports Council- 04712330167
Kerala State Commission For Backward Classes- 0471-2309288
Kerala State Consumer Guidance Commission- 0471-2328157
Kerala State Election Commission- 0471-2338288
Kerala State Electronics Development Corporation- 0471-2720621
Kerala State Film Development Corporation- 0471-2325235
Kerala State Housing Board- 0471-2330001
Kerala State Human Rights- 0471-2337263
Kerala State Legal Metrology- 0471-2305996
Kerala University Enquiry- 0471-2305994
Kerala Woman’s Commission- 0471-2320509
Labour Department- 0471-2330414
Medical Council- 0471-2443227
Medical Education Director- 0471-2442124
National Highway Wing- 0471-2326147
Legislative Assembly Complex- 0471-2512524
O. D. E. P. C- 0471-2576314
State Examination Center- 0471-2341171
Pharmacy Council Directorate- 0471-2470951
Raj Bhavan- 0471-2721100
Rural Development Office- 0471-2316095
Sainic Welfare Directorate- 0471-2304980
Soil Conservation Directorate- 0471-2470764
State Institute Of Languages- 0471-2314768
State Lotteries- 0471-2305193
State Motor Vehicles & Transpor- 0471-2474866
State Planning Board- 0471-2541765
State Pollution Control Board- 0471-2318150
State Sports & Youth Affairs- 0471-2327271
Treasury- 0471-2476545
Trida- 0471-2722748
Vigilance & Anti Corruption Bureau- 0471-2303220