പണം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിച്ചു ലാഭം നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Phone Numbers of News Papers

Mathrubhumi Daily 0471-2461071, 0471-2461617 
Malayala Manorama Daily 0471-2328198, 0471-2327886,
Kerala Kaumudi Daily 0471-2461010, 0471-2461050, 0471-3941050, 0471-2462890
Desabhimani Daily 0471-2331015, 0471-2330350, 0471-2328014
Mangalam Daily 0471-2328417, 0471-2320328, 0471-2320338, 0471-2320353
Veekshanam Daily 0471-2320946, 0471-2321048, 0471-2321049
Janma Bhumi 0471-2470382, 0471-2461465
Chandrika Daily 0471-2330694, 0471-3070100, 0471-3070101, 0471-3070102
Deepika Daily 0471-3012222
Deshabhumi Daily 0471- 2331015, 0471-2331013
Madhyamam Daily 0471-2460792, 0471-2463790, 0471-2459013
Metro Vartha 0471-3049888
The Hindu Daily 0471-2502016 
The Indian Express 0471-2729759
The Times of India 0471-2321420
Economic Times 0471-2321420
Business India 0471-2473230
India Today 0471-2321457
Financial Express 0471-2324322
Rastra Deepika (Evening) 0471-2461845
Kala Kaumudi 0471-2443531