ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Chenthitta

Chenthitta is located near Thampanoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. This busy commercial and residential area is located between Thampanoor and Killippalam on Thampanoor – Karamana Road.. Chenthitta is about 500 m from Thampanoor, about1 km from East Fort, about 400 m from Killippalam and about 1.5 km from Karamana.  Main landmarks are Chenthitta Devi Temple, Sree Karakandeswaran Siva Temple, Choorakkad Palayam Sree Maadan Thampuran Temple, Sree Eshakki Amma Thampuran Temple, Soil survey Organization-Aryasala (Department of Agriculture), SBT - Chenthitta Branch, Chalai Tamil Primary School etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Chenthitta (Satellite view)

Chenthitta Devi Temple

Chenthitta Devi Temple is a beautiful shrine situated at Chenthitta, behind the Thiruvananthapuram Central Railway Station, in Thiruvananthapuram, Kerala. It is between Thampanoor and Killipalam on the National Highway 47. The temple is dedicated to Goddess Kali. The temple has separate shrines dedicated to Lord Ganesh and Lord Shiva, Lord Muruga, Lord Ayyappa and Lord Krishna. Navratri festival celebrated here is a major draw attended by thousands of devotees from far and near. During the festival one of the Navratri deities, Goddess Munootinanka from Suchindram is brought to the Chenthitta Devi Temple in a grand procession. Trivandrum International Airport is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Bus Station is the nearest major bus station.