ശ്രദ്ധിക്കുക

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number : 09645202339 (Trivandrum)

Kaimanam

Kaimanam Junction
Kaimanam is a residential area near pappanamcode in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place is  situated between Neeramankara and Pappanamcode on Karamana – Nemom Road. It lies on N.H 47. Main landmarks are Womens Polytechnic-Kaimanam, Regional Telecom Training Centre etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.