ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kanjirampara

Kanjirampara is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is located between Vattiyoorkavu and Maruthankuzhy on Kachani – Vellayambalam road. Kanjirampara is around 1.2 km from Vattiyoorkavu, 4.6 km from Kachani, 1 km from Maruthankuzhi Junction, 1.4 km from Sasthamangalam Junction and 2.5 km from Vellayambalam Junction. Main landmarks are Kanjirampara Sree Krishna Temple, Kanjirampara Catholic Church, Vimala Hridaya Matha Latin Church, St. Antony’s  Malankara Catholic Church, Centre for Environment and Development, Sivodaya Hospital etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kanjirampara (Satellite view)