ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Karamoodu

Karamoodu is located near Mangalapuram in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place situated between Mangalapuram and Pothencode. Main landmark is Bishop Pereira Memorial School. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Murukkumpuzha Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Murukkumpuzha Railway Station
Location of Karamoodu (Satellite view)

Bishop Pereira Memorial School


Bishop Pereira Memorial School located at Karamoodu in Thiruvananthapuram District of Kerala. The school is English medium Co-educational school affiliated to Central Board of Secondary Education (CBSE) . Bishop Pereira Memorial School is dedicated to provide world class educational facilities to the students and offers education from classes Nursery - Class X. To ensure the complete development of the children, Bishop Pereira Memorial School encourages the students to take part in various co-curricular activities held in school such as music, dance, arts and sports. The campus of Bishop Pereira Memorial School is well equipped with the modern infrastructural facilities such as spacious ventilated class rooms with the latest teaching aids, rich library, state-of-the-art computer labs, science labs and play ground.

Location of Bishop Pereira Memorial School (Satellite view)