ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Avanavancherry

Avanavanchery is located near Attingal in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Moonnu mukku and Valakkad on Attingal – Venjaramoodu Road. Avanavanchery is around 3 km from Attingal, 3 km from Valakkad, and 8.5 km from Venjaramoodu. Main landmarks are  Avanavanchery Sree Indilayappan Temple, Avanavanchery Juma Masjid, Avanavanchery Sub Station, Govt. High School etc.The nearest railheads are Kadakkavur Railway Satation and Chirayinkil Railway Station. Airport close to Avanavancherry is Trivandrum International Airport.

Online Train time in Kadakkavur Railway Station
Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station
Location of Avanavanchery (Satellite view)


Sree Indilayappan TempleSree Indilayappan Temple  is located at Avanavanchery in Thiruvananthapuram District of Kerala. History of temple :- The devan of Avanavanchery was Mallan Thamburan. Mallan, the oldern worship was the primary ,model of Paramashiva. The Mallan is worshipped for getting courge, good health and life. Later the diety of Sree Paramashiva, image of Umamaheswar is installed in the temple and also seperate temple is constructed for Mallan thamburan. The subdieties like Sree Indilayappan as important subdiety, Unni Ganapathy with the presence of Sastavu, Nagadevatha in althara are installed. This temple is one of the temple among temples in Kerala where many Naagangal can be worship at the sametime. Because of the importance of this temple all the dhoshams behind the sarppapapam will be removed. Later the temple became famous by the name of Sree Indilayappan. People are conducting a vazhipadu named Valiyavaarppada for Indilayappan to fulfilling their ambition. Many people from different places are coming here to conduct the Valiyavaarppada vazhipadu. Each and every devotees believes that Sree Indilayappan, who blesses sudenly. The nearest railheads are Kadakkavur Railway Satation and Chirayinkil Railway Station. Airport close to Avanavancherry is Trivandrum International Airport.

Online Train time in Kadakkavur Railway Station
Online Train time in Chirayinkeezhu Railway Station