ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Akkulam

Akkulam is a Tourist Village located near Ulloor in Thiruvananthapuram District of Kerala. This spot was developed on the banks of Akkulam Lake, as an extension of the Veli Lake. Apart from the boating facility, the tourist village also boasts a swimming pool, a paddle pool and a well equipped children’s park. Boat rental facility is open from 10:00 to 17:00 hrs and children’s park is open from 09:30 to 19:30 hrs. Akkulam Tourist village is close to the southern air command of the Indian Air Force. The nearest airport is Trivandrum International Airport (7km) and the nearest railway station is Thiruvananthapuram Central Railway Station(10 km). Nearby attractions include Veli Tourist Village and Shanghumughom Beach. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest access points.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Kochuveli Railway station
Location of Akkulam (Satellite view)

Akkulam Lake
Akkulam Lake, the paradise of peace loving travelers, is situated 3 km away from Ulloor junction, in Thiruvananthapuram of Kerala. A beautiful picnic spot developed on the banks of this lake has boating facilities, a well equipped children's park and a paddle pool. The children's park here is one of the largest parks in Kerala. There is a swimming pool for adults also. The lake is an extension of the Veli Lake. The clear and calm atmosphere at Akkulam and its unique beauty attract many tourists.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Kochuveli Railway station
Location of Akkulam Lake (Satellite view)


Akkulam Boat Club

Situated at a distance of about 10 km from Thiruvananthapuram, Akkulam Boat Club is a popular retreat on the banks of the Akkulam Lake. It provides motor-driven safari launches, power boats, pedal boats or row boats. Kayaks and hovercraft are the added attraction. There is a children's park, snack bar and a swimming pool. Visiting hours: 10:00 to 17:00 hrs. Regular buses are available from Thiruvananthapuram Central Bus Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Kochuveli Railway station
Location of Akkulam Boat Club (Satellite view)