ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Pattom

Pattom is a picturesque place situated between PMG Junction and Kesavadasapuram at Thiruvananthapuram in Kerala. Pattom is surrounded by offices, hospitals and schools. The major landmarks include Kerala Public Service Commission (PSC), State Resource Centre, Kendriya Vidyalaya, Vaidyuthi Bhavan, Pattom Palace, St Mary's High School and SUT Hospital. Pattom is the birth place of Pattom A Thanu Pillai, the second chief minister of Kerala. Numerous shrines such as Pattom Subhramanya Swamy Temple, Mahaganapaty Temple and St Mary's Church offer peace and tranquility amidst the urban chaos to the visitors. National Highway 47 passes through this place. Pattom is a major halting point for buses plying to and from Thiruvananthapuram Central Bus Station and City Bus Station ( East Fort Station). Trivandrum International Airport at Shanghumugham (7 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest airport and railway station respectively.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Pattom (Satellite View)

Kerala Public Service Commission  Office
Kerala Public Service Commission (KPSC) is an organization created by the constitution of India. The commission advises the Government on all matters relating to civil services, including inviting applications for the selection to various positions, conducting written tests and /or practical tests and to prepare the rank lists based on the performance of the candidates. The Head Office of the commission is located at Thulasi Hill at Pattom, Thiruvananthapuram.
The present Kerala Public Service Commission came into being by the transformation of the Travancore Cochin Public Service commission during the formation of the State of Kerala.
KPSC has three regional offices at Kollam, Ernakulam and Kozhikode which have been constituted for decentralizing state wide selections.
The secretary is the head of the office and is appointed by the commission with prior approval of the Governor. The chairman and members are appointed by the Governor of the State.
The various functions of the commission are carried out by the recruitment wing, examination wing, departmental test wing, advice/consultation wing, secret section, research and analysis wing, public relation unit, establishment wing, accounts wing, records section, fair copy sections, tappal sections and library.
Buses are available from Thiruvananthapuram Central Bus Station and City Bus Station (East Fort Station). Trivandrum International Airport at Shanghumugham (7 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (5 km) are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station


Pattom St Mary's Cathedral
St Mary's Cathedral is a holy shrine situated between Pattom and Kesavadasapuram in Thiruvananthapuram. This ancient church is managed by the Malankara Roman Catholic management.
This imposing structure with a clock cum bell tower and several stained glass windows is an ideal example for the neo-gothic style. St Mary’s Cathedral was honored by the visit of Pope John Paul II, when he came to Kerala. The church premises houses the St Mary's Press, Seminary and other educational institutions of the Malankara management.
National Highway 47 passes close to this church. Trivandrum International Airport at Shanghumugham (7 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (5 km) are the nearest access points

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station


State Resource Centre

State Resource Centre, an autonomous organization, is located at Pattom in Thiruvananthapuram. Established in 1978, the center is managed by the union Ministry of Human Resource Development, Department of Elementary Education and Literacy, Government of India and administered by the Government of Kerala. State Resource Centre provides academic and technical resource support to all the agencies in the state engaged in adult and continuing education programs. The center aims to organize training programs for key resource personnel and extend assistance to the ongoing training programs in adult and continuing education.